Fisioterapeutes

EL/LA FISIOTERAPEUTA DEL SERVEI EDUCATIU DE LA ZONA ÉS UN PROFESSIONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA QUE FORMA PART DE L’EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

Els models teòrics del desenvolupament dels infants, els avenços en els estudis sobre les bases de l’aprenentatge motor, la pràctica basada en l’evidència, els estudis més recents sobre intervenció amb infants i joves amb discapacitat i la CIF (Classificació Internacional de Funcionament i Discapacitat) ens porten cap al Model d’intervenció Centrat en l’Entorn (MCE).

MODEL D’INTERVENCIÓ CENTRAT EN L’ENTORN (MCE)

 • el professional d’atenció específica (en aquest cas, fisioterapeuta) deixa d’actuar com a expert i es converteix en un suport del procés de desenvolupament de l’infant o jove.
 • l’expert és l’entorn natural i habitual de l’infant o jove(l’escola, els i les mestres, els companys i companyes, la família…).
 • es tracta de capacitar idonar elements a l’entorn per a que pugui actuar basant-se en els punts forts i en els recursos de què disposa.
 • l’entorn pren les decisions, amb els suports necessaris(fisioterapeuta i altres professionals específics), d’acord a les necessitats i característiques pròpies.
 • la intervenció específica es porta a terme dins dels entorns naturals, de forma flexible i sensiblea cada un d’ells (en el nostre cas, sensible a cada escola i a cada família)

El/la fisioterapeuta intervé als centres  escolars sempre que l’alumnat amb NEE derivades d’un dèficit motriu manifesti mancances en el seu funcionament que comprometin la seva participació en les rutines i activitats escolars, interfereixin en el seu desenvolupament personal i en la relació amb els companys i en l’adquisició dels aprenentatges.

La intervenció es fa en base al funcionament de l’infant o jove, d’acord a les demandes de l’entorn , independentment de l’edat, el diagnòstic i/o dèficit, i la gravetat del mateix, així com del tipus d’escolarització (ordinària o especial).

És una intervenció basada en les activitats i rutines, per a:

. capacitar i empoderar l’entorn.

.  fomentar la participació i  la relació amb els companys/es,

.  promoure oportunitats d’aprenentatge i pràctica de les destreses i habilitats al llarg del dia.

.  afavorir la generalització dels aprenentatges, planificant i promovent contextos i activitats per a utilitzar les habilitats apreses.

. minimitzar barreres (físiques, socials i actitudinals.

El/la  professional fisioterapeuta del Departament, disposa d’una pauta de criteris per detectar dificultats, amb la qual, segons necessitats i demandes de l’entorn,  i de les potencialitats i possibilitats de l’infant o jove, elaborarà el pla de treball.

La periodicitat de la intervenció (puntual, trimestral, mensual, quinzenal o setmanal) serà flexible i variable: sensible a les necessitats de l’alumnat, segons les demandes de l’entorn i dels recursos de la zona.

ACTUACIONS ENVERS CENTRE, EQUIP DOCENT, ALUMNES I FAMÍLIES

 1. Fer una valoració motriu segon activitat, funcionalitat i participació per tal d’establir la intensitat del suport.
 2. Col·laborar amb el mestre-tutor en l’establiment d’objectius de treball.
 3. Col·laborar amb el mestre-tutor i altres professionals en la planificació d’activitats (materials, suports, metodologies).
 4. Acordar conjuntament amb mestre-tutor i altres professionals del centre, psicopedagog d’EAP el tipus i intensitat de suport (personals, materials i tecnològics). Col·laborar si s’escau, amb el psicopedagog de l’EAP en l’informe prescriptiu de material específic (Annex 5).
 5. Assessorar en quan adaptació i/o modificació d’espais i mobiliari.
 6. Col·laborar en l’elaboració, concreció i avaluació del PI.
 7. Assessorar conjuntament amb els professionals psicopedagogs de l’EAP, als docents i altres professionals del centre, sobre la discapacitat motriu, mesures preventives i millora en l’atenció de l’alumnat.
 8. Fer un seguiment i avaluació continuada de la intervenció fisioterapèutica (assoliment d’objectius acordats i concretats en el PI de l’alumne, progressió i nivell de participació d’acord amb les demandes de l’entorn.
 9. Acompanyar a docents i famílies en processos d’escolarització o transició entre etapes, i a la vida adulta.
 10. Orientar a les famílies conjuntament amb altres professionals en relació amb els suports i recursos.
 11. Coordinar-se amb serveis externs ( serveis mèdic-hospitalari, ortopèdic…).