Fisioterapeutes

 

La intervenció del fisioterapeuta en els centres escolars es du a terme quan l’alumne amb necessitats educatives especials (NEE) derivades d’una discapacitat motriu, manifesta unes dificultats de funcionament que:

  • Comprometen la seva participació en les rutines i activitats escolars
  • Dificulten el seu desenvolupament personal i la relació amb els companys i companyes
  • Interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges.

La periodicitat de la intervenció serà flexible i variable (puntual, trimestral, mensual, quinzenal o setmanal), basant-se en els resultats de la pauta de criteris que valora diferents competències motores relacionades amb el funcionament habitual de l’infant o jove a l’escola i a l’institut i d’acord amb les necessitats dels alumnes i les demandes de l’entorn.

En el CEE Palau la intervenció la duran a terme l’equip de fisioterapeutes adscrits a l’EAP de Girona i com a membres d’aquest equip d’assessorament i orientació psicopedagògica els seus àmbits d’actuació són: professorat i centres, alumnes i famílies.

La intervenció del fisioterapeuta es realitzarà dins de les rutines i activitats de l’escola per promoure la participació de l’alumne.

És  un model centrat en l’entorn:

  • El fisioterapeuta deixa d’actuar com a expert i es converteix en un suport del procés de desenvolupament de l’infant o jove.
  • L’expert és l’entorn natural i habitual del infant o jove (l’escola, els i les mestres, els companys i companyes , la família…)
  • Es tracta de capacitar i donar elements a l’entorn per a que pugui actuar basant-se en els punts forts i en els recursos de què disposa.
  • L’entorn pren les decisions, amb els suports necessaris (fisioterapeuta i altres professionals específics), d’acord a les necessitats i característiques pròpies.