DOCUMENTACIÓ GENERAL DE CENTRE

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.
El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en  la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).Les NOFC és un document viu. En aquest web s’hi publica l’última versió. Una vegada descarregada, el document pot quedar obsolet si s’hi produeixen actualitzacions.
El projecte lingüístic és un document que tots els centres eductius han d’elaobrar com a part del seu projecte educatius. Ha de recollir les decisions preses en el centre en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües amb l’objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les.
  • Projecte de convivència (en elaboració)
El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Tot seguit es presenten dos documents que formen part del Projecte de Convivència:

Clima social

Pla d’acollida de Centre

ALTRES DOCUMENTS 

La Carta de compromís educatiu és un document educatiu que expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos que cada família i el centre educatiu s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren -segons queda definida en l’article 20 de la Llei d’educació de Catalunya- en el marc del projecte educatiu del centre.[2

DOCUMENTACIÓ EXCEPCIONAL

Pla elaborat pel centre d’acord amb la normativa pel Desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-20 aprovat per PROCICAT en data 20 de maig del 2020.
Document elaborat seguint les directrius del Departament d’Educació  i de Salut . El document recull aspectes pedagògics, organitzatius i de mesures de prevenció i protecció bàsiques per a l’obertura de l’escola. Aprovat en Consell Escolar amb data 9 de Setembre del 2021.