Organització

Alumnat atès

En aquests moments (curs 18-19) en el nostre centre comptem amb 168 alumnes amb NEE d’edats que oscil.len entre els 3 i els 20 anys, essent el 60’22% nens i el 39’78% nenes. La procedència social és olt diversa i, per tant, ens trobem amb una gran varietat de nivells socials, econòmics i culturals.

Els  percentatges de tipologies pel que fa a les discapacitats que presenta el nostre alumnat és el següent:

  • Discapacitat intel.lectual lleugera 5.52%
  • Discapacitat intel.lectual mitjana 31.48%
  • Discapacitat intel.lectual severa 9.94%
  • Alteracions greus de la personalitat 28.18%
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament 14.92%
  • Discapacitat visual 2.2%
  • Discapacitat motòrica 1.78%

Per a un millor abordatge pedagògic, aquest alumnat es distribueix en quatre etapes en funció de l’edat: infantil (de 3 a 8 anys), primària (8 a 12 anys), secundària (12 a 16 anys) i postobligatòria (16 a 20 anys). Concretament en aquesta última etapa s’ofereixen els àmbits de jardineria i hort, manipulats i serveis.

En aquests moments, per tal de donar la millor resposta educativa a les necessitats del nostre alumnat, es realitzen també diferents tipus d’escolaritat:

  • Escolaritat compartida al CEE 96.53%
  • Escolaritat compartida enter centre ordinari i CEE 3.47%

Per portar a terme aquestes tipologies d’escolaritat i assegurar el seu bon funcionament, comptem amb un protocol d’escolarització compartida que ens permet mantenir una bona col·laboració entre escola ordinària, escola d’educació especial i famílies.

Si en voleu saber més, fes un clic a la imatge

Equip docent

Actualment  (curs 17-18), la nostra escola compta amb un total de 64 professionals (curs 17-18) entre: mestres (34), educadores (18), logopedes (7), fisioterapeuta (1 – que depèn de l’EAP), especialista d’educació física (1) , de música (1) , d’educació visual i plàstica (1) i psicomotricista (1).

L’organització de l’equip docent queda reflectida en l’organigrama de centre:

 

Consell escolar

xxxxxxxxxxxx

Serveis

L’escola és un centre comarcal que atén el 96.42% dels alumnes que assisteixen al centre en règim de mitjà pensió, doncs el nostre horari és de 9:00h a 16:30h  (de12:30h. o de 13h. -en l’etapa de postobligatòria –  a 15:00h. menjador i activitats complementàries).

El centre també compta amb servei de transport escolar utilitzat per un 89.28% de l’alumnat.