CONTINGUTS MÍNIMS DE CAS PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

 • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu ipredictiu.
 • Comprensió lectora, escrita i oral.
 • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.
 • Sintaxi: l’oració, sujecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.
 • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos… Llegeix més»

CONTINGUTS MÍNIMS DE BATXILLERAT PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

RECUPERACIÓ 1r BATXILLERAT

 1. El vocalisme
 • El sistema lingüístic
 • El sistema vocàlic
 • Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
 • La síl·laba
 • L’accentuació
 • La dièresi
 1. El consonantisme
 • El sistema consonàntic
 • Els sons oclusius. Grafies
 • Els sons fricatius i africats. Grafies
 • Els sons nasals. Grafies
 • Els sons laterals. Grafies
 • Els sons vibrants. Grafies
 1. La morfonsintaxi (1)

CONTINGUTS MÍNIMS D’ESO PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

CONTINGUTS  1r ESO

 • Lectura i comprensió
 • Ortografia
 • Morfologia i gramàtica: Categories gramaticals. Els determinants. El nom: gènere i nombre.  L’adjectiu: gènere i nombre. Els verbs regulars. SN i SV
 •  Lèxic: Sinònims i antònims. Camp semàntic, família de paraules.
 • Expressió escrita

CONTINGUTS  2n ESO

 •  Lectura i comprensió
 •  Ortografia
 •  Morfologia i gramàtica: Categories gramaticals. Els determinants. El nom:… Llegeix més»