Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, format per dos cursos acadèmics. El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Tot seguit llistem uns enllaços que poden resultar útils en el procés de preinscripció i matrícula i d’altres per facilitar la tria i configuració del currículum:

Orientació secundaria postobligatòria: Batxillerat, cicles formatius i PAU
Informació i matrícula de batxillerat Informació PAU (Selectivitat) Orientació Cicles Formatius
insalella00 pau01 cicles
Orientació estudis universitaris
Orientació Universitat Canal Universitats EUC: Informes qualitat estudis
que_i_per_que  birret  QUALITAT SIST UNIVERSITARI
Estructura de batxillerat

El batxillerat s’estructura de la següent forma:

  • Matèries comunes: obligatòries per a tot l’alumnat, independentment de la modalitat de batxillerat.
  • Matèries comunes d’opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli.
  • Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que s’esculli. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou.
  • Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir al seu alumnat en els diferents itineraris.
Modalitats de batxillerat

Es poden cursar les següents modalitats de batxillerat:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

Al nostre centre es poden cursar:

  • la modalitat de ciències i tecnologia en dos itineraris (científic o tecnològic)
  • la modalitat d’humanitats i ciències socials en dos itineraris (humanístic o ciències socials).