Llengua anglesa

 Oferim classes d’anglès a diferents nivells que permetran a l’alumne desenvolupar-se en un nivell elemental de l’idioma.

Els alumnes nous hauran de fer una entrevista i una prova de nivell escrita que permeti determinar el curs que més els escau. Si es creu convenient, es farà una prova oral per acabar d’ubicar l’alumne en el seu nivell més adient. La metodologia dels cursos és comunicativa amb el suport gramatical i de vocabulari requerit a cada nivell.

Nivell 1: 3h setmanals. 105 hores. Certificat A1

Nivell 2: 4h setmanals. 140 hores. Certificat A2.1

Nivell 3: 4h setmanals 140 hores. Certificat A2.2

Els nivells són d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2.

Novetat:  Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.