Formació instrumental

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests cursos equival al nivell d’estudis primaris.

Nivells

 • Instrumental 1
 • Instrumental 2
 • Instrumental 3

Durada

 • De setembre a juny

Requisits

 • Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Convalidacions i acreditacions

 • Es fa una prova de nivell inicial (PAI) per determinar el nivell de l’alumnat i assignar-lo al grup corresponent.

Currículum

 • Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:
  • el primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural;
  • el segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn, i
  • el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.
 • Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:
  • llengua,
  • matemàtiques i
  • ciències socials i naturals.
 • La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

Avaluació

 • El professorat fa una avaluació continua de l’alumnat al llarg del curs.
 • L’alumnat obté una nota, el juny, que determina si és Apte o No apte i si pot passar de nivell o pel contrari ha de tornar a cursar el mateix nivell el curs vinent.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • La superació d’Instrumental 3 permet a l’alumnat continuar la seva formació en Llengua catalana.

Franja horària pel curs 2017-18

 • Instrumental 1 Matí: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 10:30.
 • Instrumental 1 Tarda: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15:00 a 16:30.
 • Instrumental 2 Matí: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 10:30.
 • Instrumental 2 Tarda: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15:00 a 16:30.
 • Instrumental 3 Matí: de dilluns a divendres de 9:30 a 11:30.
 • Instrumental 3 Tarda: de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00.