Trets d’identitat

  • Comunitat educativa en la que tots (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) tenim en comú una mateixa finalitat: l’educació i formació integral dels nostres i les nostres alumnes.
  • Promotora de valors: com a institució escolar hem de transmetre formació i ho volem fer amb eficàcia mitjançant el treball en equip, la responsabilitat i l’autonomia, la constància i l’esforç en un ambient ordenat i tranquil, de participació, col·laboració, respecte a les persones i a l’entorn.
  • Catalana: la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català. Apostem per una escola catalana que permeti la integració i la inclusió escolar i social de tot l’alumnat. Els primers aprenentatges i l’aprenentatge de la lecto-escriptura es fan en català tot garantint un coneixement satisfactori del català i del castellà a l’acabament de l’etapa d’educació primària. Com a escola catalana es programen activitats per fomentar les tradicions catalanes (Castanyada, el Tió, Carnestoltes i Sant Jordi).
  • Activa: afavorim que tot aprenentatge parteixi de les vivències personals de l’alumne i de l’entorn més proper, cosa que fa que sovint es complementin els aprenentatges de l’aula amb activitats dins i fora del centre, sortides i colònies.
  • Inclusiva: acollim tots els i les alumnes amb les seves singularitats i potenciem la cohesió social.
  • Gestió participativa: l’escola és sostinguda amb fons públics, per això es té cura que la gestió de personal, administrativa i econòmica sigui transparent i participativa.
  • Sostenible: des de l’escola es potencien els valors de la sostenibilitat i la sensibilitat pel medi ambient (reducció del consum, reciclatge, reutilització…) i, com a institució, actuem conseqüentment.
  • De l’Eixample: ens identifiquem amb el barri i ens el sentim nostre.