Projecte educatiu

El PEC és la màxima expressió de l’autonomia de centres educatius, recull la identitat de la ZER, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou.
El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la comunitat educativa de la ZER, sigui pares i mares, professors, personal del centre i alumnat.

PEC (Projecte educatiu de centre)

En aquest document hi trobareu:

1- INTRODUCCIÓ.
2- CONTEXT 
3- MARC NORMATIU
4- IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
5- PLANTEJAMENTS EDUCATIUS: Objectius i estratègies
6- EL CURRÍCULUM
– CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
– CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS
– AVALUACIÓ I PROMOCIÓ
7- ORGANITZACIÓ
8- PARTICIPACIÓ
9- PROJECCIÓ EXTERNA
10- AVALUACIÓ DE CENTRE
11- ALTRES DOCUMENTS VINCULATS AL PEC

12- CONTROL D’ACTUALITZACIONS DEL DOCUMENT