Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar de ZER

 • President: Núria Salvia
 • Cap d’Estudis: Montse Domenjó
 • Secretari: Assumpció Jové
 • Mestres del Claustre: Judit Boldú i Pilar Isern
 • Representant de l’AMPA: Dolors Vilamajó i Sílvia Oliva
 • Representant del personal no docent (PAS): Valèria Daniel
 • Representant de l’Ajuntament: Núria Reñé i Janet Grummich

Funcions del consell escolar dels centres públics

 1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
 2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
 3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 4. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 5. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 7. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 8. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 9. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 10. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 11. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Consell escolar de ZER