NOF

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOF) han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

Les Normes d’Organització i Funcionament de la ZER Plaurcén han estat elaborades per l’equip directiu de la ZER Plaurcén, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovades pel Consell Escolar de la ZER, d’acord amb la normativa vigent.

Amb aquest document volem aconseguir:

– Fomentar en els alumnes l’esperit comunitari, de solidaritat i tolerància.

– Disposar d’unes normes de convivència que facin més agradable la vida en col·lectivitat de tota la comunitat educativa.

– Assenyalar les pautes a seguir davant els problemes que comporta la convivència escolar.

– Estudiar i resoldre els problemes de disciplina que es puguin plantejar.