Projecte Lingüístic

L’actual Projecte Lingüístic (actualment en revisió) és un document de referència per a la vida de la ZER, però cal una actualització que s’ajusti a la nova realitat sociolingüística que tenim a les escoles dels nostres pobles i a la normativa vigent al respecte.
El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre. Aquest projecte ha de definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.
La nostra voluntat ha estat sempre no perdre de vista el fet que la llengua és una eina de comunicació molt important i un vehicle que obre les portes a una bona part del saber, però que no és l’únic llenguatge que les persones fem servir i que les noves tecnologies ens presenten noves cares d’aquesta eina de comunicació.