Secretaria

 

Horari

De Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:00h

 

Documentació d’interès (descarregable en format .pdf)

 

Títol de Graduat en ESO

 • A final de curs, la Secretaria inicia tots els tràmits necessaris per a la sol·licitud del títol a tots els alumnes que han obtingut el Graduat de l’ESO. És un tràmit que es fa d’ofici i no comporta el pagament de cap mena de taxa.
 • L’alumne, pares o tutors, han de venir a Secretaria a recollir el resguard del títol (al juliol o setembre segons sigui el cas). Aquest resguard farà les funcions de títol fins que el Departament d’Educació faci la tramesa al centre.
 • Una vegada el centre disposa d’aquest document, es comunica a les famílies que poden passar a recollir-lo amb el resguard (molt important no perdre’l). Normalment passen dos anys des de la seva tramitació.

 

Títol d’estudis postobligatoris (Batxillerat)

1. La persona interessada ha de sol·licitar l’expedició del títol davant la Secretaria de l’Institut de Sant Pol de Mar. El document per fer la sol·licitud se li entregarà a Secretaria

2. La taxa corresponent als drets d’expedició del títol és de 66,90 € (http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/) per al de Batxillerat. La seva liquidació es porta a terme mitjançant ingrés a l’entitat bancària corresponent, fent servir el resguard de sol·licitud del títol acadèmic i professional. (Aquest tràmit es pot fer a qualsevol caixer de La Caixa, o via telemàtica a través d’aquest enllaç: https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001#

Per gaudir dels beneficis i exempcions que estableix la legislació aplicable, cal la justificació documental que acrediti els requisits. La tarifa per les famílies nombroses i monoparentals exigeix la presentació prèvia a la Secretaria del carnet en vigor, per tal de fer un nou full amb la tarifa correcta.

Alumnes amb bonificació de taxa:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria general
 • Membres de famílies monoparentals

Exempció del 100% del pagament per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria especial
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • Infants o adolescents en acolliment familiar.

3. Una vegada fet el pagament de la taxa, el document s’ha de portar omplert a Secretaria, acompanyat de la següent documentació:

 • Fotocòpia i original del comprovant de pagament.
 • Fotocòpia DNI.

A l’alumne se li entregarà un resguard del títol. En el moment d’anar a recollir el títol ha de portar el resguard. Aquest resguard té la mateixa validesa que el propi títol mentre aquest no sigui expedit. El termini de lliurament de l’original és d’aproximadament dos anys des del moment de la seva sol·licitud. El centre es comunicarà amb les famílies en el moment que el tinguem disponible per la seva recollida.

4. El Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa no s’ha de fotocopiar ni manipular o esmenar manualment, ja que són impresos individualitzats pel número de referència i tenen els mateixos efectes legals que el títol acadèmic.