Informació sobre el Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. Per a una completa informació, consulteu la

guia informativa

en format pdf o visiteu la web

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

del Departament d’Ensenyament.

Vies d’accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
  • tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Preinscripció i matrícula

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció en el termini fixat. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament ‘Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Modalitats

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

  • arts
  • ciències i tecnologia
  • humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada. Podeu veure la distribució horaria per al batxillerat 2017-19 aquí.

A l’Institut Martí Dot es poden cursar dues modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

Treball de recerca

Es tracta d’una activitat d’investigació obligatòria i constitueix uns desena part de la nota mitjana de batxillerat. Trobareu les orientacions del Departament d’Ensenyament sobre el treball de recerca en aquest document

Convocatòria d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i de beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Departament d’ensenyament i el Ministerio de Educación y Formación Profesional han convocat beques per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NEE) i també per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Podeu trobar terminis, documentació i accés a la sol·licitud en línia a la… Llegeix més»

Extraescolars 2018-19 al Martí Dot

OFERTA  D’ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 2018-19 AL MARTÍ DOT
PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA
Classes gratuïtes de programació informàtica per a alumnes de 1r i 2n d’ESO que destaquin en l’àmbit científic.
Places limitades: selecció d’alumnes mitjançant prova escrita.
Objectiu: desenvolupar i estructurar el raonament lògic dels alumnes i participació a l’Olimpíada catalana d’informàtica.
Horari… Llegeix més»

Dia de les matemàtiques

El dia 15 de maig vàrem celebrar el dia de les matemàtiques en el marc de celebració del dia escolar de les matemàtiques 12 de maig, naixement del matemàtic i pedagog Pere Puig i Adam. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO a l’hora de… Llegeix més»

Setmana literària

Des de la coordinació lingüística i la coordinació de biblioteca s’han promogut una sèrie d’accions per impulsar la lectura:
-El racó de crossbooking permet intercanviar llibres entre alumnat i professorat
-La bugada literària, realitzada a les tutories, ens aporta recomanacions literàries molt interessants en diferents llengües
-Les recomanacions… Llegeix més»