Documents de centre

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) està en procés d’actualització: PEC

Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) estan en procés de revisió: NOFC

El PLC (Projecte Lingüístic de Centre): ProjecteLinguistic.pdf