Història

L’institut de Llançà existeix des de la posada en funcionament, el setembre de 1996, de l’Educació Secundària Obligatòria. El curs 2016-2017, per tant, celebrem el vintè aniversari de la seva creació. És l’únic centre de secundària de la zona escolar obligatòria que comprèn les poblacions de Llançà, Colera, Portbou, Port de la Selva, La Selva de Mar, Gariguella i Vilajuïga.

Som un centre que tendeix a les tres línies d’ESO i una de batxillerat i, des del curs 2013-2014, s’imparteix el CFGM de vins i olis.

Ens caracteritzem principalment, doncs,  per ser un centre de dimensions prou reduïdes, la qual cosa propicia que tots els membres de la comunitat educativa puguin mantenir-se en contacte permanentment i les relacions entre les diferents administracions de les localitats esmentades siguin àgils.

Hem anat construint un model educatiu basat en un projecte d’atenció a la diversitat complet i divers, que potencia l’educació en valors com la solidaritat, el diàleg i la convivència i que aposta per oferir un model sostenible d’actuació directa en el medi que ens envolta.

El compromís amb aquest model educatiu s’ha anat construint impulsant la participació del professorat en projectes d’innovació que potenciïn els valors esmentats. Entre d’altres, el centre ha aplicat un pla estratègic, el pla experimental de llengües estrangeres, el programa de biblioteca escolar puntedu, el programa de mediació escolar i resolució de conflictes, el Pla català de l’esport a l’escola, el Pla d’Autonomia de Centre del 2006 al 2011 i el projecte 1×1.

Així mateix, actualment estan funcionant tres projectes d’atenció a la diversitat simultàniament: un basat en projectes d’intervenció en el medi desenvolupat per l’alumnat d’aula oberta, un Projecte Singular d’iniciació al món laboral i el projecte Hypos d’equinoteràpia per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

La llengua catalana és la pròpia del centre i és emprada com a llengua vehicular de comunicació en tots els àmbits i situacions. Paral·lelament, el centre té una oferta de llengües estrangeres  que contempla la introducció del francès a partir de 2n d‘ESO, que es complementa amb estades, viatges i intercanvis amb països francòfons i anglòfons i que culminarà el proper curs amb la posada en funcionament del Batxibac, una opció que permet l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i de baccalauréat.

Tenint en compte les característiques que ens defineixen, volem esdevenir un centre que:

  • Sigui el punt de referència principal per als joves de la zona, convertint-nos en el principal nucli de cohesió i convivència, fomentant relacions positives entre els alumnes de les diferents localitats d’origen.
  • Millori els resultats acadèmics dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i que incentivi la millora de les qualificacions dels alumnes que ja presenten un rendiment  satisfactori.
  • Fomenti el gust per estudiar en un entorn agradable, net i ordenat.
  • Potenciï una actitud de respecte i millora del nostre entorn, tot fent un ús responsable i sostenible dels recursos que ens calen per a la nostra tasca diària.
  • Impliqui progressivament i activa tot el professorat del centre en actuacions i projectes de millora i d’innovació.
  • Posi a l’abast de tota la comunitat educativa les eines TIC i en generalitzi l’ús.

Tots els que treballem a l’institut de Llançà valorem especialment tot allò que permet no només trasmetre coneixements sinó educar els nois i noies.Us convidem a conèixer el nostre centre.
SEREU BENVINGUTS!