Consell escolar

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Director

 • Joan Manel Martos

Cap d’estudis

 • Marcos Orozco

Representant de l’Ajuntament

 • Núria Escarpenter

Representants del professorat

 • Lurdes Gazapo
 • Marta Icart
 • Rocío del Pino
Representants de l’alumnat

 • Pau Melero
 • Gael Rodríguez

Representants dels pares i mares

 • Raquel Carrera
 • Saray Catalán
 • Honorat Sabater

Representant de l’AMPA

 • Núria Arrufat

Representant del PAS

 • Eva Cordón

Secretari

 • Lluís Sabater

Més informació sobre el Consell escolar al web del departament.