Funcionament del centre

Acció tutorial

El treball de caràcter tutorial és l’eina que estructura tota la resta d’activitats del centre. Cada grup té un tutor o tutora. És qui orienta l’alumnat perquè assoleixin un bon rendiment acadèmic, tinguin una bona relació amb els companys i companyes del grup i millorin l’autoconeixement de les seves aptituds i possibilitats. El trets més importants de l’acció tutorial són l’acollida i integració del nou alumnat de primer d’ESO al Centre i, a quart, l’orientació acadèmica i professional. L’equip docent d’aula, el formen els professors i professores que fan classe a un mateix grup d’alumnes i que comparteixen amb el tutor o tutora el seu seguiment.

El tutor és també la persona encarregada de mantenir el contacte habitual amb la família. Procurem mantenir l’esquema de relacions que hi ha durant la primària en les escoles de les quals prové el nostre alumnat. Malgrat això, considerem necessari incrementar aquestes relacions per poder afrontar les dificultats que poden aparèixer durant l’adolescència, per la qual cosa afegim als mitjans tradicionals (agenda, telèfon, etc.) les possibilitats que els nous mitjans electrònics ens permeten (SMS i internet).

Comunicació amb les famílies

Un dels trets característics del nostre pla d’acció tutorial és el contacte habitual amb les famílies del nostre alumnat. La nostra experiència ens indica que aquesta relació és absolutament indispensable perquè els nois i les noies puguin progressar de manera adequada. És per això que els nostres tutors i tutores segueixen un estricte calendari d’entrevistes al llarg del curs amb la finalitat d’informar les famílies sobre l’evolució acadèmica i personal del seu fill o filla.

Amb la intenció de facilitar aquests contactes volem aprofitar les possibilitats que les noves tecnologies ens permeten. El mecanisme que hem previst contempla indistintament la possibilitat de comunicar amb els pares i mares mitjançant el correu electrònic o l’enviament de missatges SMS a un telèfon mòbil. El sistema informàtic del centre genera de forma automàtica una comunicació per SMS o correu electrònic de totes les incidències que es registrin, bé siguin retards, faltes d’assistència o problemes de convivència. També en permet l’ús discrecional per part dels tutors o la direcció del centre. Podeu llegir el document d’autorització per participar en el pla de contactes electrònics.

Les famílies del centre tenen obert l’accés al programa de gestió d’incidències, de manera que, a més de rebre missatges SMS, poden accedir en tot moment per internet a les dades del programa: faltes d’assistència, problemes de comportament, etc.