Acords Consell Escolar

  • Aprovada la memòria
  • Aprovada la PGA
  • Aprovada la modificació de les NOFC
  • Aprovat el Projecte de Convivència
  • Aprovada la modificació del Projecte Lingüístic
  • Aprovades les Sortides Escolars del curs 2019/2020