Projecte Educatiu de Centre, Normes d’Organització i Funcionament, Projecte Lingüístic, Carta de Compromís Educatiu i Digital i Projecte de Convivència

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
TRETS D’IDENTITAT

Els nostres trets d’identitat són:

a) Com a centre educatiu de caràcter públic està al servei de la comunitat i es proposa assegurar una educació global, democràtica i plural, amb la participació de tots els sectors que la composen.

b) La llengua vehicular i de comunicació habitual a l’institut és el català, tot impulsant les llengües estrangeres dins del nostre projecte de llengües.

c) La laïcitat i l’aconfessionalitat: El nostre centre és públic i, com a tal, laic i aconfessional. Es respecten les diferents confessions religioses de tots els membres de la comunitat educativa, tant com les conviccions que, des del respecte i la tolerància, opten per la interpretació científica de les persones i del món. No admetem discriminacions de cap mena per motius religiosos.

d) El respecte a la pluralitat ideològica, la multiculturalitat i els valors democràtics: pretenem el desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de respecte a la pluralitat d’idees i respecte a la llibertat de l’individu i a la seva personalitat i conviccions, que no poden ser pertorbades per cap tipus de coacció, ni obligació d’assumpció d’ideologies, ni creences determinades. En conseqüència, fomentem els valors democràtics i les formes d´actuar que se´n deriven. Molt especialment, tractarem de fer del nostre centre un àmbit d´educació per a la participació ciutadana, i un lloc on la solidaritat i la responsabilitat siguin els referents de totes les accions.

e) La inclusió, com a expressió d’una voluntat d’aconseguir una educació de qualitat per a tothom, independentment de les condicions personals, de gènere, d’origen social o de les capacitats de les persones que l’hagin de rebre.

f) La Coeducació, com una forma d’educació integral de l’alumnat sense discriminació per raó de sexe, superant els rols tradicionals d’home i dona, i proporcionant a l’alumnat imatges diversificades i no convencionals d’un i d’altre sexe.

g) La participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits i en aquells que el centre cregui convenient crear. Comptem amb la participació dels pares i les mares de l´alumnat. Fem del nostre centre un lloc d’encontre social i de difusió cultural, per a la qual cosa establim relacions amb les institucions i amb associacions ciutadanes arrelades al nostre entorn, sempre en la mesura de les nostres possibilitats, i sempre que fer-ho no impliqui oblidar parcialment o totalment els principis anteriors, ni perjudiqui el desenvolupament normal de les nostres activitats educatives.

h) La innovació educativa en general, l’aplicació de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

i) L’orientació personal per proporcionar l’atenció psicopedagògica i, l’orientació personal, acadèmica i professional per a tot l’alumnat.

j) La coordinació amb el professorat de primària per afavorir la coherència i el procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

k) La informació garantida a les famílies sobre el desenvolupament acadèmic i humà dels seus fills o filles mitjançant l’acció tutorial individualitzada, i la participació en la gestió i funcionament del centre.

OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES

Les prioritats educatives del nostre centre, en consonància amb les prioritats del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels/de les alumnes com a principi fonamental de l’equitat i de garantia de la cohesió social. De forma més concreta aquestes finalitats educatives són les següents:

  • El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat.
  • L’escolarització inclusiva, que garanteixi el dret de tot l’alumnat a obtenir una resposta ajustada a les seves necessitats educatives singulars.
  • La formació en el respecte a drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
  • L’adquisició de les competències en els àmbits científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
  • El desenvolupament d’un esperit crític en l’alumnat.
  • La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural.
  • El foment del coneixement i de l’ús de les llengües estrangeres.
  • La formació per la pau, la cooperació i la solidaritat.
  • La preparació per participar activament en la vida social i cultural.
  • L’educació en el bon ús de les eines digitals de tot l’alumnat.

MODEL PEDAGÒGIC PROPI DEL CENTRE

En base als nostres trets d’identitat i les prioritats educatives que perseguim, el nostre centre estableix els següents plantejaments educatius i curriculars:

a) La prioritat de la formació integral dels i les alumnes, tant pel que fa a habilitats socials, emocionals, etc., com pel que fa a l’adquisició de les competències bàsiques: les comunicatives i lingüístiques, per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l’aprenentatge; les personals, i les específiques, centrades a conviure i habitar en el món. Els diferents aspectes curriculars referits a l’adquisició d’aquestes competències es recullen en les diferents programacions de cada matèria.

b) La planificació acurada de la intervenció pedagògica inclusiva, que permeti actuacions i concrecions curriculars individuals ajustades a les característiques i als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, i de forma especial en aquell alumnat amb risc de marginació, d’exclusió o de no aconseguir un rendiment adient en l’aprenentatge escolar.

c) L’adopció de les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement (TAC), per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, establint unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica (Comissió TAC)

d) La utilització amb fluïdesa de les dues llengües oficials, tant en l’àmbit oral com en l’escrit, potenciant el domini de l’anglès i del francès, tal i com es recull al Projecte Lingüístic de Centre (PL).

e) L’orientació cap un tipus d’ensenyament i aprenentatge interdisciplinari que posi en relació la teoria i la pràctica, amb una metodologia activa i que fomenti la creativitat.

f) L’aprenentatge a través d’una metodologia basada en la curiositat, l’observació, la recerca i el mètode científic.

g) La potenciació de la valoració del fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans i del progrés col·lectiu de la societat.

h) El foment dels valors propis de l’individu i d’una societat democràtica. És a dir, el respecte a un mateix i als altres, l’actitud dialogant, etc., proporcionant els elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi d’obtenir una formació integral.

i) La potenciació d’una educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, eliminant actituds de rebuig i discriminatòries.

j) El foment de valors que abastin aspectes tan importants com l’educació per la salut, l’educació vial, l’educació ambiental, l’educació per al consum, l’educació per la pau i la no violència i tots aquells aspectes que garanteixin la formació cívica de l’alumnat.

k) L’atenció individualitzada, adoptant metodologies diferenciades en funció dels diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i reforçant-la a través de l’orientació educativa i l’acció tutorial, recollida al Pla d’Acció Tutorial del centre (PAT).

l) L’acollida de l’alumnat, de les seves famílies, del professorat i del PAS de nova incorporació, seguint les directrius del Pla d’Acollida de Centre (PA) i de les NOFC.

m) El foment d’un clima de convivència al centre que afavoreixi els processos d’ensenyament, aprenentatge i en el qual es desenvolupi la cooperació, les iniciatives i el respecte als altres (Comissió de Convivència i Normes de convivència).

n) La coeducació entesa com el respecte i el tracte d’igualtat d’ambdós sexes sense cap mena de discriminació, exigint les mateixes responsabilitats intel·lectuals i socials.

o) La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials.

p) La gestió i organització democràtica del centre.

q) La implicació i el compromís de les famílies en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat (Carta de Compromís Educatiu), així com la participació en la vida del centre.

r) La potenciació de la relació amb l’entorn, per afavorir respostes integrals a les necessitats educatives, col·laborant amb altres centres, els agents socioeducatius i altres entitats del territori.

s) La formació contínua del professorat per a la millora de l’acció educativa, organitzada a través del Pla de Formació del Professorat (PFP).

t) La cultura de l’avaluació i el retiment de comptes per a la millorar dels processos d’ensenyament i aprenentatge, a través de la planificació estratègica i l’autoavaluació fonamentada en el sistema d’indicadors.

També podeu consultar el document complert del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Projecte Lingüístic de Centre (PLC).

Normes d’Organització i Funcionament de centre (NOFC) .

Carta de Compromís Educatiu.

Carta de Compromís Digital.

Projecte de Convivència (PC).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>