Projecte TAC i projecte d’Innovació “Educar en l’ús de les eines digitals”

El projecte TAC de les noves tecnologies que explica el desplegament TAC a les aules i el projecte d’Innovació “Educar en l’ús de les eines digitals” es troben aquí.

PROJECTE “EDUCAR EN L’ÚS DE LES EINES DIGITALS”

  1. La utilització de les tauletes a l’ESO millorarà l’economia de les famílies durant els cursos de l’ESO. La despesa que les famílies hauran de fer serà inferior a l’actual.
  2. Revisarem la metodologia didàctica que el professorat fa servir a les classes ja que caldrà replantejar-se l’ús dels llibres de text com a mètode únic i potenciar la diversitat metodològica en línia amb el món actual.

El material didàctic (llibres de text, elaboració pròpia, eines digitals…) que es fa servir com a eina per al treball docent és en si mateix neutre pel que fa a l’aprenentatge dels alumnes. És l’ús que en fan els docents el que li dóna o li treu valor a l’eina i en aquest sentit, repensar el treball  docent a l’hora d’utilitzar tauletes a l’aula, és bo per si mateix.

  1. Aprofitarem la revisió del currículum arran de l’aplicació de la LOMCE per focalitzar-ho des de l’òptica de la diversitat metodològica. L’ensenyament serà basat en competències i no tant en continguts curriculars. Per tant el professor ha de pensar activitats a l’aula que siguin transversals.
  2. Implementarem el projecte a tot l’institut en diferents graus ja que regularem l’ús dels mòbils dins del centre o en activitats extraescolars, organitzarem la formació per a les famílies i alumnes en l’ús de les eines TIC…
  3. La direcció del centre té una implicació directa en el projecte i tant el PEC com la resta de documents del centre recullen aquest projecte.
  4. L’equip docent de primer d’ESO liderarà el projecte amb la col·laboració de la comissió TAC.
  5. Es responsabilitzarà l’alumnat en l’ús de les eines TIC: creació d’alumnes responsables TIC a cada classe que s’encarreguin d’ajudar els companys i professors en tot allò que faci referència a les eines digitals. Prèviament hauran de fer una petita formació en el mateix centre que els acrediti.
  6. El professorat del centre ha rebut formació durant el curs 2014-2015 en l’ús de les eines digitals per afrontar aquests nous reptes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL

índex

 

Uso de las tabletas digitales en las clases

Por otro lado, durante el curso 2013-14, más de 300 profesores de 39 centros de primaria y secundaria han utilizado las tabletas digitales en sus clases. En más del 90% de los casos se han conseguido mejoras en los aprendizajes de los estudiantes y se constata que mejoran la comprensión de los temas, se favorece su creatividad, trabajan con más motivación y de manera más autónoma y consiguen un alto desarrollo de las sus competencias digitales.

El informe de la investigación <http://peremarques.net/tabletasportada.htm> complementa estos datos con una impresionante lista de ventajas que los profesores han destacado al utilizar las tabletas en todos los niveles educativos; en Educación Especial casi permiten conseguir milagros. Además, en un 71% de los casos estiman también una mejora en el rendimiento académico (las notas) de los estudiantes en general.

índex2

En el estudio, desarrollado desde el grupo de investigación DIM (Didáctica, Innovación y Multimedia), han participado unos 6.000 alumnos de las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato / FP y Educación Especial. Otros datos significativos de la investigación son que al 94% de los estudiantes les gusta trabajar con los dispositivos digitales y el 80% cree que así aprenden más. Por otra parte, el 92% de los profesores considera que facilita la enseñanza, el aprendizajey el logro de los objetivos educativos, y el 98% las piensa seguir utilizando el próximo curso.

Finalmente destacaremos algunos inconvenientes que han manifestado los profesores: al 88% de los docentes les ha faltado tiempo para buscar y crear recursos para alumnos y preparar las clases con las tabletas, y el 78% también indica que necesitaría una mayor formación en el uso didáctico de estos dispositivos. Estos son aspectos a tener en cuenta, ya que las ventajas que ofrecen las tabletas en los procesos de enseñanza y aprendizaje no se obtienen por el simple hecho de tenerlas y utilizarlas, sino que dependen de la adecuación y potencial didáctico de las actividades que realizan los estudiantes y los profesores con ellas.

 

Pere Marquès Graells

Grup DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) Departament de Pedagogia Aplicada