CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria

DISSENY CURRICULAR

DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA DE FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

Mòdul

Nom del mòdul

1

Elaboracions en forneria-brioxeria

2

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

3

Elaboracions de confiteria i altres especialitats

4

Postres en restauració

5

Productes d’obrador

6

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària

7

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

8

Presentació i venda de productes de forneria, pastisseria i rebosteria

9

Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria

10

FOL

11

Empresa i iniciativa emprenedora

12

Anglès tècnic

13

Síntesi

14

Cafeteria

FCT

Formació en centres de treball

TOTAL 2000 h.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar i presentar productes de forneria, pastisseria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 • On podràs treballar?
 • Personal Forner, personal confiter .
 • Personal elaborador de postres en restaurant
 • Personal elaborador de brioixeria.
 • Personal elaborador de masses i bases de pizza.
 • Personal pastisser.
 • Personal elaborador i decorador de pastissos.
 • Personal reboster, Torronaires.
 • Personal elaborador de caramels i dolços.
 • Personal elaborador de productes de cacau i xocolata
 • Personal xurrer.
 • Personal elaborador de galetes.

 

TRETS BÀSICS DELS CICLES DE GRAU MITJÀ

 • Condicions d’accés:
  • Tenir el títol de graduat/da en ESO.
  • Tenir el títol de Tècnic/a Auxiliar d’FP1 o equivalent.
  • Haver superat els dos cursos de BUP o equivalent.
  • Prova d’accés a cicles superada,o equivalent.
 • Durada dels Cicles:
  • 2000 hores (dos cursos acadèmics)

 

INFORMACIONS DIVERSES

  • Les classes es faran a l’Institut Dertosa, normalment al matí si no hi ha servei, i en horari partit quan hi hagi servei. Pot haver algun dia que només hi hagi classe al matí o a la tarda, s’anirà informant convenientment a l’alumnat.
  • L’horari de classes pot variar per necessitat específiques del centre o dels espais d’aules pràctiques. En tot cas, els canvis es notificaran a l’alumnat amb la màxima diligència possible.

  • La formació en centres de treball (pràctiques a l’empresa) es podrà realitzar segons l’expedient de l’alumne/a i a criteri de l’equip docent, entre primer i segon curs, normalment el tercer trimestre.

  • L’alumnat que té servei de cara al públic, aquell dia farà ús del menjador del centre.
  • Abans de l’inici de les classes cada alumne/a haurà de disposar del seu material específic que constarà de:
   • Maletí amb eines de cuina i pastisseria
   • Uniforme de l’Escola
   • Llibres de text, dossiers o altres materials d’aquelles assignatures que ho demanin
  • Per tal de poder guardar el material, uniforme i efectes personals, l’alumnat haurà de disposar, en lloguer, d’una taquilla. No es permetrà portar la roba ni les motxilles a les aules pràctiques ni a la porta de les aules. Tampoc es podrà sortir del centre amb uniforme ni sabates de pràctica, excepte en els moments de tirar les deixalles, feina que forma part de la classe, per això estarà també prohibit fumar

  • Durant el curs es realitzaran una sèrie de sortides i activitats fora del centre que formen part del currículum, per tant, serà obligatòria l’assistència. En el cas que algun alumne/a no hi pugui assistir haurà de comunicar-li al tutor/a i portar la deguda justificació amb l’antelació necessària igual com a les classes ordinàries.

 

POSSIBILITAT DE CURSAR MÉS D’UN CICLE FORMATIU

Aquests tres cicles formatius són complementaris en adquisició de coneixements i competències. Cal observar que els mòduls que tenen la mateixa nomenclatura i el mateix nombre d’hores es poden convalidar. Per això veiem que els mòduls:

 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • FOL
 • Anglès
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Són comuns als tres cicles, només caldria cursar-los una vegada en el cas de complementar la formació amb més d’un cicle formatiu. Hi ha altres mòduls convalidables entre CFGM Cuina i gastronomia i CFGM Serveis en restauració com són:

 • Ofertes gastronòmiques

I entre CFGM Cuina i Gastronomia i CFGM Forneria, pastisseria i confiteria com són:

 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • Postres en restauració

Per tant recomanem aprofitar aquestes sinèrgies per millorar el perfil de l’alumne/a cursant un mínim de tres anys durant els quals es pugui combinar dos títols o fins i tot els tres, depenent dels interessos i habilitats de la persona en concret. La majoria d’empreses i establiments demanen treballadors/es polivalents que puguin solucionar gran part de les necessitats requerides en els establiments d’hoteleria. El/la tutor/a farà les recomanacions pertinents al seu alumnat .