ESO

Oficialment, el centre té assignades cinc línies a primer i segon i quatre a tercer i a quart d’ ESO.

Per poder tractar de forma adequada la diversitat el centre compta amb:

  • Una aula d’acollida
  • Grups de diversificació curriculars
  • Suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI)
  • Una unitat d’escolarització compartida
  • Grups flexibles
  • Desdoblaments
  • Grups de reforç

Organització del currículum a l’ESO:

Els estudis de l’ESO s’organitzen en matèries comunes i matèries optatives. I a mida que anem avançant en els cursos les matèries optatives agafen més protagonisme que les comunes. La distribució horaria concreta queda reflectida en el desenvolupament curricular de l’ESO.

Les hores setmanals assignades a les àrees comunes de l’ESO són les que venen marcades per la normativa vigent i recollides en les instruccions de l’inici de curs.

Aquestes matèries comunes poden estar distribuïdes en grups flexibles o desdoblaments que es revisen i que varien cada curs.
Aquesta distribució curricular s’especifica en el desenvolupament curricular de l’ESO.

La distribució de matèries optatives a nivell general està inclosa a l’assignació horària esmentada al punt anterior.

L’oferta de matèries optatives pot variar cada curs escolar. El currículum optatiu s’especifica de forma detallada en el nostre desenvolupament del currículum de l’ESO.