Preinscripció Batxillerat

Curs 2020-2021

AVÍS: Nou calendari provisional

Calendari

 • Publicació de l’oferta inicial
  • 21 de maig
 • Presentació de sol·licituds
  • del 27 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos
  • Termini per presentar documentació: 4 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
  • 15 de juny
 • Període de reclamacions
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera
  • 7 de juliol
 • Període de matrícula ordinària
  • del 8 al 14 de juliol, ambdós inclosos
 • Període de matrícula extraordinària
  • del 7 al 10 de setembre, ambdós inclosos

Presentació de sol·licituds

 • Sol·licitud electrònica
  • Implica la identificació electrònica a través de l’idCAT Mòbil o certificat digital. La sol·licitud l’ha de presentar el pare/mare/tutor de l’alumne/a (menor d’edat) o el mateix alumne/a (major d’edat o si fa els 18 anys durant l’any 2020).
 • Sol·licitud en suport informàtic
  • S’ha d’enviar el document de resguard de la sol·licitud i una còpia de la documentació requerida escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: iesvilatzara@xtec.cat.
  • Excepcionalment el centre estarà obert al públic el dia 3 de juny de 9 a 13 hores. Cal demanar cita prèvia a través de l’aplicatiu de cita prèvia, a través del correu electrònic iesvilatzara@xtec.cat o excepcionalment trucant al telèfon 667117819 (disponible de dilluns a divendres de 9 a 13 hores).

Criteris Generals de Prioritat

 • Germans escolaritzats al centre o pares/mares que hi treballen: 40 punts.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre (àrees de proximitat):
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Es comprova amb el DNI/NIE. Si no coincideix és necessari certificat municipal de convivència
  • Quan es pren en consideració el lloc de treball del pare/mare: 20 punts.
   • S’ha d’aportar contracte de treball o certificat de l’empresa.
  • Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
 • Renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare/mare: 10 punts.
  • Original i fotocòpia del certificat/targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Expedient acadèmic: s’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permetin l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara els cursa en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament calculada amb dos decimals.
  • Important: En el cas d’alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir el curs 2017/2018 o que actualment cursen 4t d’ESO a Catalunya, NO cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana d’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació.

Criteris Complementaris

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Original i fotocòpia  del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Concrecions

 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.
 • La consulta de resultats es podrà fer a través de preinscripcio.gencat.cat amb el codi de sol·licitud i el número del DNI de la persona que ha formalitzat la sol·licitud.

Normativa

 • Calendari complet al web Estudiar a Catalunya.
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centre educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020/2021.
 • Tria optatives BTX 2021