Preinscripció ESO

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs

Calendari – 2020-2021

 • Publicació de l’oferta inicial (al taulell d”anuncis del centre)
  • 18 de març de 2020
 • Presentació de sol·licituds
  • del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos
 • Publicació de la llista d’admesos
  • 9 de juny de 2020
 • Període de matrícula per 1r d’ESO
  • del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos
 • Període de matrícula per 2n, 3r i 4t d’ESO
  • del 25 de juny al 1 de juliol, ambdós inclosos

Documentació necessària

 • Formulari de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia  del DNI de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si en té. Obligatori si és major de 14 anys

Criteris de Prioritat

Criteri específic
 • Alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments adscrits següents:
  • Escola Els Alocs (codi centre: 08058374)
  • Escola del Mar (codi centre: 08040060)
  • Escola Pérez Sala (codi centre: 08026749)
  • Escola Vaixell Burriac (codi centre: 08041696)
Criteris generals
 • Germans escolaritzats al centre o pares/mares que hi treballen: 40 punts.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre (àrees de proximitat):
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Es comprova amb el DNI/NIE. Si no coincideix és necessari certificat municipal de convivència
  • Quan es pren en consideració el lloc de treball del pare/mare: 20 punts.
   • S’ha d’aportar contracte de treball o certificat de l’empresa.
 • Renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare/mare: 10 punts.
  • Original i fotocòpia del certificat/targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Criteris Complementaris
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Original i fotocòpia  del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Concrecions

 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.
 • Es pot presentar la preinscripció per internet o presencialment. En els dos casos cal presentar la documentació al centre demanat en primer lloc.
 • És obligatori especificar l’adreça electrònica (en majúscules) per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Per accedir a la consulta dels resultats de la preinscripció s’ha de fer amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que ha formalitzat la sol·licitud.

Normativa

 • Calendari complet al web Estudiar a Catalunya.
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centre educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020/2021.