Preinscripció ESO

Curs 2021-2022

AVÍS: Les dates poden variar

Calendari

 • Publicació de l’oferta inicial
  • 11 de març de 2021
 • Presentació de sol·licituds
  • Del 17 al 24 de març de 2021
  • Termini per presentar documentació: 25 i 26 de març
 • Període de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional
  • 19 d’abril de 2021
 • Període de reclamacions
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera
  • 7 de juny
 • Període de matrícula
  • del 14 al 18 de juny, ambdós inclosos (1r d’ESO)
  • del 28 de juny al 2 de juliol (De 2n a 4t d’ESO)

Presentació de sol·licituds

 • Sol·licitud amb suport informàtic
  • El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: iesvilatzara@xtec.cat.
  • Juntament amb el resguard cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • El DNI de la persona sol·licitant.
   • El DNI de l’alumne
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
 • Sol·licitud presencial
  • Excepcionalment es podrà fer presencialment amb cita prèvia al centre demanat en primer lloc.
  • La cita prèvia s’ha de demanar a través de l’aplicatiu de cita prèvia, a través del correu electrònic iesvilatzara@xtec.cat o excepcionalment trucant al telèfon 667117819 (disponible de dilluns a divendres de 9 a 13 hores).
  • L’horari d’atenció al públic serà del 19 al 22 de maig de 9 a 13 hores.

Criteris de Prioritat

Criteri específic
 • Alumnat que procedeix dels centres i ensenyaments adscrits següents:
  • Escola Els Alocs (codi centre: 08058374)
  • Escola del Mar (codi centre: 08040060)
  • Escola Pérez Sala (codi centre: 08026749)
  • Escola Vaixell Burriac (codi centre: 08041696)
Criteris generals
 • Germans escolaritzats al centre o pares/mares que hi treballen: 40 punts.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre (àrees de proximitat):
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Es comprova amb el DNI/NIE. Si no coincideix és necessari certificat municipal de convivència
  • Quan es pren en consideració el lloc de treball del pare/mare: 20 punts.
   • S’ha d’aportar contracte de treball o certificat de l’empresa.
 • Renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare/mare: 10 punts.
  • Original i fotocòpia del certificat/targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Criteris Complementaris
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Original i fotocòpia  del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Concrecions

 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.
 • La consulta de resultats es podrà fer a través de preinscripcio.gencat.cat amb el codi de sol·licitud i el número del DNI de la persona que ha formalitzat la sol·licitud.

Normativa

 • Calendari complet al web Estudiar a Catalunya.
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centre educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020/2021.
 • Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer.