Matrícula curs 20-21: calendari i tràmits

CALENDARI

MATRÍCULA
ESO 13 a 17 de juliol
BATXILLERAT 8 a 14 de juliol
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 1 a 7 de setembre
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 1 a 7 de setembre

TRÀMITS 

Cal enviar tota la documentació que correspon a cada alumne/a al correu c5006288@xtec.cat indicant nom i cognoms i curs del qual es matriculi.

Els tràmits varien segons l’ensenyament i curs…

1.- TOT L’ALUMNAT A PARTIR DE 3R D’ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS I QUE SIGUI MENOR DE 28 ANYS ha de realitzar el pagament de l’assegurança escolar obligatòria curs 20-21 (el pagament es pot realitzar per Internet des de l’enllaç de la nostra web a la de La Caixa i no cal ser-ne client).

2.- MATRÍCULA ALUMNAT D’ESO.

2.1.- Excepte alumnat de 1r i 2n d’ESO: justificant del pagament de l’assegurança escolar obligatòria (segons s’indica a l’apartat 1). 

2.2.- Recordeu enviar, si encara no ho heu fet, la documentació que s’indicava a la preinscripció i presteu especial atenció en remetre els fulls de tria (1r , 2n3r d’ESO), full de les optatives de 4t d’ESO i el full de transport, si cal (en falten bastants)

3.- MATRÍCULA ALUMNAT DE BATXILLERAT.

3.1.- Alumnat de 1r de batxillerat nou al centre: justificant conforme teniu el títol que dóna accés (resguard títol d’ESO, historial acadèmic,…)

3.2.- Tot l’alumnat de batxillerat (inclòs el nou al centre):

4.- MATRÍCULA ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

4.1.- Justificant de pagament de l’assegurança escolar obligatòria (segons s’indica a l’apartat 1)

4.2.- Alumnat nou al centre: justificant conforme teniu el títol que dóna accés al cicle ( títol d’ESO, títol de batxillerat, certificat de superació de la prova d’accés,…)

5.- MATRÍCULA ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR.

5.1.- El pagament de l’assegurança escolar obligatòria (segons s’indica a l’apartat 1)  s’ha de realitzar per separat al pagament del preu públic de la matrícula del cicle (segons s’indica a l’apartat 5.4)

5.2.- Alumnat nou al centre: justificant conforme teniu el títol que dóna accés al cicle ( títol de CF de grau mitjà, títol de batxillerat, certificat de superació de la prova d’accés,…)

5.3.- Tot l’alumnat (inclòs el nou al centre) haurà d’emplenar el document preus de la matrícula de CFGS per calcular l’import final a pagar i adjuntar els documents que justifiquen la bonificació/exempció, si s’escau.

5.4.- Realitzar el pagament, si s’escau, de l’import final a pagar de matrícula, segons l’apartat anterior, seguint les instruccions (el pagament es pot realitzar per Internet des de l’enllaç de la nostra web a la de La Caixa i no cal ser-ne client)

5.5.- Enviar tota la documentació a c5006288@xtec.cat