Projecte educatiu

Normativa de referència:

Projecte Educatiu de Centre: ABPprojecteeducatiu2019

Projecte Lingüístic: ABPprojectelinguistic2019

Projecte de convivència: ABPplaConvivencia

Normes d’organització i funcionament: NofcABP1822

Carta de compromís educatiu (actualització 2020): Carta_compromís_2020