Bases de la beca Toni Guzmán

1-    Definició de la beca

En memòria d’en Toni Guzmán, la seva família i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm convoquen anualment la Beca Toni Guzmán.

En Toni va ser un alumne que va estudiar tota l’ESO a l’Institut Anton Busquets i Punset.  A causa d’una malaltia degenerativa, va morir mentre estava cursant 1r de batxillerat.

       

2-    Objecte

La beca té com a objectiu reconèixer la feina i l’esforç  que fan els alumnes al llarg de l’ESO , premiar l’alumne/a que hagi obtingut el millor currículum en finalitzar l’educació secundària obligatòria i facilitar els estudis postobligatoris.

 
3-    Requisits dels candidats

Els candidats hauran de reunir les condicions següents:

o       Ser alumne/a de 4t d’ESO de l’Institut Anton Busquets i Punset durant l’any en curs.

o       Haver estat alumne/a del centre com a mínim durant els dos últims cursos.

o       No haver repetit cap curs  a l’ESO.

 

4-    Criteris de valoració

La beca es concedirà a l’alumne/a que obtingui la millor nota final en acabar l’educació secundària obligatòria.

En cas d’empat, es concedirà a l’alumne amb la millor mitjana a 4t d’ESO.

Si continua havent-hi empat, es repartirà el premi a parts iguals.

 
5-    El Jurat

El Jurat tindrà la funció de vetllar pel bon funcionament del procés i avaluarà els currículums educatius dels aspirants. Així mateix resoldrà qualsevol eventualitat i la seva decisió serà inapel·lable.

Estarà format per cinc membres:

o       un representant de la família d’en Toni Guzmán

o       l’alcalde o persona en qui delegui

o       el director /a de l’institut o persona en qui delegui

o       el tutor/a de 4t d’ESO

o       un alumne/a, membre del Consell Escolar, que no estigui cursant 4t d’ESO

 

6-    Premi

La Beca Toni Guzmán té caràcter econòmic i la seva dotació és de 500 €,  el 50% dels quals serà una aportació de la família d’enToni Guzmán i l’altre 50% serà una aportació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

 
7-    Lliurament del premi

El lliurament del premi es realitzarà de manera simbòlica en el marc de la Festa de Graduació de 4t d’ESO.

El premi es lliurarà a l’interessat o interessada, si és major d’edat, i al pare, a la mare o al tutor legal, en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat.

El premi es lliurarà al final de l’any acadèmic en curs o, com a màxim, al final de l’any acadèmic següent, en el moment que es presenti el resguard de matrícula d’algun curs d’ensenyament reglat.