Projecte educatiu

Missió

L’institut Ribot i Serra és un centre educatiu públic d’ESO, batxillerat i cicles formatius que té la missió de formar al seu alumnat a partir de l’aprenentatge de les competències bàsiques i les capacitats clau, per tal que esdevinguin persones compromeses, solidàries, pacífiques i dialogants, amb criteri propi, responsables, capaces d’incorporar-se a la nostra societat plural i canviant, i d’integrar-se en un procés de formació continuat al llarg de tota la vida.

Visió

Volem ser un centre:

 • Que sigui un referent educatiu, cultural, de cohesió i de convivència als barris d’Espronceda i Campoamor de Sabadell.
 • Que tingui sempre present la vessant personal, social i professional de l’alumnat.
 • Que ofereixi una bona acció tutorial i d’acompanyament a partir de l’organització d’activitats transversals de sensibilització, orientació i cohesió a tot l’alumnat.
 • Que treballi per la millora de l’atenció a la diversitat a tots els ensenyaments: ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Que fomenti la participació del professorat en projectes d’innovació pedagògica i en activitats de formació permanent.
 • Que fomenti l’ús de les tecnologies de la informació com a eines pedagògiques d’ús quotidià i com a mitjà de comunicació en tots els ensenyaments.
 • Que promogui el canvi curricular i metodològic a l’ESO amb la implementació progressiva del treball per projectes interdisciplinars.
 • Que aposti per una FP de qualitat amb l’ampliació dels projectes de mobilitat europea, l’oferta de formació dual i la participació en altres projectes.
 • Que impulsi l’ús del català com a llengua vehicular en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Que treballi en xarxa i participi en projectes i programes de l’entorn.

Valors

Els valors que fomentem en el nostre alumnat i que guien la nostra pràctica educativa són:

 • Compromís amb l’alumnat.
 • Compromís amb les famílies, el barri, les institucions i les empreses.
 • Equitat i coeducació.
 • Convivència i respecte per la diversitat.
 • Sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Innovació metodològica i millora contínua.