Assessorament i Reconeixement

LOGO

1.- Oferta de places al servei d’assessorament i reconeixement.

El servei d’assessorament i reconeixement  ofereix les següents places per al curs 2021-22

CFPM Navegació i pesca de litoral (LOE): 5 places

CFPM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE): 5 places

CFPS Transport marítim i pesca d’altura (LOE): 5 places

CFPS organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE): 5 places.

Els candidats podran inscriure al procés del 16 de septembre fins al 04 d’Octubre.Les dates poden variar en cas no assolir l’oferta i per motius propis del funcionament intern del centre.

2.- Descripció del servei d’assessorament i reconeixement
 • Servei d’ assessorament que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials.
 • El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
 • Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

 • El fet de participar en el servei d’assessorament i reconeixement no comporta reserva de places als cicles impartits al centre.

3.- Carta de compromís de qualitat dels serveis. (Click aquí)
4.- Preu del Servei.
 • Servei d’assessorament: 60€ (centres públics del Departament d’Ensenyament)
 • Servei de reconeixement: 18€ per Unitat Formativa.
 • Llegeix més.
5.- Criteris d’admissió.

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant, si s’excedeix el nombre de places oferides.

6.- Calendari dels serveis.

Servei d’assessorament (Click aquí)

Servei de reconeixement (Click aquí)

Les dates poden variar en cas no assolir l’oferta i per motius propis del funcionament intern del centre. Posar-se en contacte amb la coordinadora del servei.

7.- Fulls de sol·licitud dels serveis.

Servei d’assessorament .

Sol·licitud al servei (Click aquí)

Inscripció al servei (Click aquí)

Servei de reconeixement.

Sol·licitud al servei (Click aquí)

Inscripció al servei (Click aquí)

8.- Dades de contacte.
Coordinadora del servei d’assessorament i reconeixement.
Gema Mª Ramírez Barneto.
gramire2@xtec.cat
Telf de contacte: 977 45 77 75