FAQS: Preguntes freqüents

FAQS: Preguntes freqüents

1. Quins cicles imparteix el Centre?

Els Cicles formatius que imparteix l’àrea reglada de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya són els següents:

CFGM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (CFPM MP40)

CFGM Navegació i pesca de litoral (CFPM MP30)

CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques (CFPM MP20)

CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (CFPS MPC0)

CFGS Transport marítim i pesca d’altura (CFPS MPA0)

2. Quines matèries estudiarem?

Les matèries que es donen en cadascun d’aquests cicles els poden trobar a l’enllaç següent:

Curriculum professionals

3. Quin és el període de preinscripció?

Quant al període de preinscripció sol ser en el mes de maig i principis de juny de cada any, segons si és un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior. Tant el Departament d’ensenyament com a la pàgina web del nostre Centre fan l’oportuna difusió del calendari de preinscripció i matrícula en cada curs acadèmic:

preinscripcio

iesnautica

ensenyament.gencat.cat

4. Quant es paga per cursar un cicle formatiu?

Els preus públics dels Centres docents de caire públic de l’últim curs acadèmic han estat els següents:

-Cicles formatius de grau mitjà: 1,12€ (assegurança escolar obligatòria).

-Cicles formatius de grau superior: 360€ més 1,12€ per a menors de 28 anys (assegurança escolar obligatori).

5. Quins són els requisits d’accés a un cicle formatiu de grau mitjà?

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

•tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

•tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

•haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),

•haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

•tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

•haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

•haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,

•tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

6. El Centre disposa de places d’allotjament?

El Centre no disposa de places d’allotjament. Però sí que li podem indicar el telèfon de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per tal de què pugui obtenir informació al respecte. El telèfon és el 977.456.000.

També indicar-li que al taulell d’anuncis del Centre es solen publicar habitatges  en lloguer, així com alumnes  que anuncien que volen compartir allotjament; però en tot cas es a títol particular i el Centre no té cap mena de vinculació.

7. Quines són les sortides professionals?

Les sortides professionals en funció del cicle cursat es poden trobar en els tríptics que s’indiquen en aquests enllaços:

CCFFGM: Tríptic

CCFFGS: Tríptic

Els nostres cicles tenen de les més altes taxes d’inserció laboral, i concretament del 60,56% en el 2016-2017

8. Quin dia es  fa la Jornada de Ports Obertes? 

Cap a meitat del mes d’abril també fem una jornada de portes obertes en què es procedeix a fer una visita al Centre i respondre els dubtes que es tinguin sobre els cicles formatius.

Es pot consultar a la web del Centre on surt publicat cada any

 

9. Altres titulacions, com les de patró portuari i patró litoral, es poden fer també a l’escola nauticopesquera o en altres centres? 

Hi ha certificats que l’escola facilita als alumnes dels cicles formatius i que podeu consultar a l’enllaç següent:

Alumnes de Pont

Alumnes de màquines i busseig

Per als que no siguin alumnes de cicles formatius i estiguin interessats/des en obtenir aquests certificats professionals es poden posar en contacte en l’àrea professional de l’Escola al telèfon 977.47.77.75

 

10. Quina durada té el CFGS de Patró d’altura?

Tots els cicles formatius (LOE) tenen una durada de 2000 hores (2 cursos acadèmics) i l’horari de les classes és de 8:00h a 14:30h de dilluns a divendres.

11. Quina és la data de presentació de sol·licituds per cursar un cicle formatiu de la família marítomopesquera?

El calendari del procés de preinscripció i matrícula es pot consultar als enllaços següents:

iesnautica

queestudiar.gencat.cat

queestudiar.gencat.cat preinscripcio

12. Quins són els criteris de prioritat per a l’assignació de places?

queestudiar.gencat.cat preinscripcio

13. Quines són les principals particularitats del CFGM de busseig?

Els Cicles formatius de grau mitjà: tenen un cost de 1,12€ (assegurança escolar obligatòria) més el cost per part de l’alumne de l’aportació  de l’equipament de busseig.

Cal tenir present que el CFGM de Busseig té unes particularitats pròpies quant a l’aportació de certificació mèdic expedit per metge especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. L’alumne/a, a més, haurà de firmar una autorització per tal de fer-se revisions mèdiques quan sigui requerit pel Centre

 

No en resulta d’aplicació de mesures flexibilitzadores per las mòduls d’aigua com la semipresencialitat i la necessària superació de totes les unitats formatives del MP01 “Intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox” per a poder cursar la part pràctica d’altres.