Carta de serveis FP IECNPC

Primer: Com a centre educatiu i formatiu que dóna la màxima importància al seguiment acadèmic i personal de l’alumne.

 1. Assignar un professor o professora com a tutor individual del vostre fill o de la vostra filla. Amb ell mantindreu, sempre que calgui, una entrevista per curs i podreu posar-vos-hi en contacte sempre que sigui necessari a través de la Secretaria del Centre o del mateix alumne/a.
 2. Lliurar a l’alumne  butlletins informatius de notes de cada UF i informes de les avaluacions.
 3. Utilitzar diferents estratègies ( seguiment a l’aula, treballs, campus virtual, classes participatives, desdoblament per al treball en grups més petits, etc.) per tal d’exigir a cada alumne el màxim de les seves possibilitats i proporcionar un alt nivell acadèmic de formació i de preparació per al món laboral.
 4. Explicar als alumnes els criteris d’avaluació de cada una de les matèries a fi que coneguin amb precisió què se’ls demana i com es qualificarà.
 5. Guiar i tutoritzar, de forma personalitzada, les pràctiques a l’empresa (Formació en Centres de Treball) per tal que cada alumne/a realitzi una experiència pròpia i d’aprenentatge, amb la possibilitat de realitzar estades a països europeus.
 6. Oferir una borsa de treball adreçada als exalumnes.

Segon: Com a centre educatiu vinculat a l’entorn, respectuós amb el medi i difusor i promotor de cultura

 1. Proporcionar als alumnes les experiències següents: participació en activitats de protecció del medi ambient i relacionades amb la seguretat i higiene laboral, assistència a conferències, fires i certàmens relacionats amb l’àmbit professional, participació en activitats encaminades a orientar el futur de l’estudiant i possibilitat de participació en concursos i certàmens, i contactes amb el món de l’empresa.
 2. Posar els tallers i l’equipament del centre al servei de l’estudiant i de les seves necessitats d’aprenentatge, de creació i d’experimentació, sempre sota la supervisió del professor del mòdul.
 3. Promoure les afeccions i les iniciatives culturals dels alumnes i dels professors dins de l’Institut.
 4. Organitzar cada curs escolar  conferències i visites a  empreses i institucions de del sector, per tal de donar a conèixer les seves tecnologies i processos amb la finalitat d’actualitzar la formació dels nostres alumnes.
 5. Aplicar el “Procés d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o activitats socials” dins del marc de l’organització de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional.

D’acord amb les bases d’aquest programa, prestem els següents serveis: Validació d’aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral

Tercer: Com a centre capdavanter en l’ús de les tic i en l’ensenyament de la llengua anglesa

 1. Lliurar una contrasenya a cada alumne per accedir al campus virtual de l’institut. Utilitzar-ho com a eina per al treball i l’aprenentatge i també com a eina de comunicació amb el professorat (sempre que la matèria i/o el professor ho requereixi).
 2. Impartir les classes de llengua anglesa potenciant l’expressió oral i utilitzant recursos audiovisuals i multimèdia, a fi de desenvolupar, al màxim les competències comunicatives en aquesta llengua.
 3. Reduir el cost de la compra dels llibres de text amb l’elaboració de materials didàctics propis del centre.

Quart: Com a institut preocupat per les persones, per la seva implicació i per la qualitat i la millora contínua

 1. Realitzar una jornada de portes obertes al mes d’abril per tal d’orientar als futurs alumnes i a les seves families.
 2. Revisar i millorar la nostra acció de manera constant, amb les aportacions de tota la comunitat educativa (opinions, suggeriments i enquestes) i també amb els processos de reflexió i innovació del claustre de professorat.

 

Data revisió: 20/11/2016