AMIPA

http://amipainsmontsacopa.blogspot.com

Membres de la junta

President/a                                          
Tresorer/a
Secretari/a
Vocal

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AMIPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general, l’AMIPA és corresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal d’infants, el menjador, la formació de pares i mares, etc.

Les associacions de mares i pares designen un representant de l’AMIPA en el consell escolar del centre educatiu.

Els centres educatius han de potenciar la creació d’associacions de mares i pares i facilitar la relació i el treball conjunt.