Normativa d’ús dels ordinadors

Aquest document conté la normativa de l’institut relativa a l’ús dels ordinadors personals de l’alumnat.

1. Tot l’alumnat ha de portar sempre a l’institut el seu ordinador personal, carregat elèctricament i amb la configuració de programari indicada per l’institut.

2. L’alumnat portarà sempre el seu ordinador desat a la seva motxilla en qualsevol moment de moviment per l’institut, entre el moment d’entrada i el moment de sortida.

3. Les aules romandran tancades amb clau fins el moment que el professorat corresponent arribi.

4. L’alumnat mantindrà l’ordinador a la seva motxilla sense obrir-lo ni engegar-lo fins el moment que el professorat ho digui. L’alumnat ha de disposar-se a començar la feina d’estudi tot traient de la seva motxilla el material clàssic per escriure, i l’agenda de paper.

5. Quan el professorat habitual falti, l’alumnat ha de tenir molt en compte la norma 4, i seguirà amb especial atenció les indicacions del professorat de guàrdia i no actuarà mai de forma autònoma en l’ús dels ordinadors sense el previ avís d’aquest professorat.

6. L’alumnat es mourà sempre que s’hagi de traslladar entre aules amb els ordinadors desats a la motxilla, sense excepció, inclosos els casos que les sessions de classe s’hagin de fer en espais especials (laboratoris, tallers, sala d’actes, biblioteca, aules d’informàtica, gimnàs o qualsevol altre), i amb els mecanismes d’esmorteïment de cops que s’hagin indicat (ordinador entre dues carpetes, o bé entre una carpeta i roba, o qualsevol altra modalitat).

7. L’alumnat ha de portar sempre la motxilla amb l’ordinador a l’esquena i penjada de les dues nanses.

8. Quan la sessió de classe que hagi de fer l’alumnat no necessiti dels ordinadors (segons indiqui el professorat), aquests romandran a la motxilla de cada alumne/a, i aquesta situada al costat de la taula de cada alumne/a.

9. Tothom ha de tenir cura especial que la mobilitat a dins de les aules no provoqui cops a les motxilles. Aquesta conducta és especialment important.

10. Quan comenci l’hora de descans, si la darrera sessió de classe no es fa a l’aula-base, l’alumnat haurà d’anar a la seva aula-base i deixar a la seva taula la motxilla abans de marxar al pati.

11. El professorat que acabi la sessió de classe a les aules de l’alumnat de 1r i 2n ESO, ha de garantir que tot l’alumnat ha deixat a la seva taula la motxilla amb l’ordinador, abans d’autoritzar la sortida al pati.

12. Quan acabi l’hora de descans, l’alumnat anirà a les seves aules i esperarà al professorat que hagi de fer classe a aquella aula, que serà l’encarregat de distribuir de forma sistemàtica i ordenada les motxilles, o bé organitzarà l’entrada de l’alumnat a classe, si escau.Tot l’alumnat de cada aula-base haurà d’entrar a l’aula i seure al seu lloc o agafar la seva motxilla per marxar a l’aula on ha de fer classe, si és el cas. L’alumnat ha d’esperar les indicacions del professorat, abans de sortir.

13. A les sessions de classe d’Educació Física, l’alumnat posarà ordenadament les seves motxilles al lloc que el professorat de la matèria els indicarà. El professorat no guardarà a partir d’aquest moment cap altre element personal de l’alumnat (rellotges, telèfons o qualsevol altre) que haurà d’estar a les motxilles.

14. El professorat d’Educació Física tancarà amb seguretat el lloc de dipòsit de les motxilles mentre duri la sessió de classe.

15. Un cop finalitzada la classe, el professorat d’Educació Física distribuirà de nou les motxilles entre l’alumnat.

16. En cap cas les motxilles s’hauran de trobar als vestidors ni a cap altre lloc que no sigui el de dipòsit que hagi indicat el professorat.

17. En acabar la darrera sessió de classe del matí, l’alumnat que faci el dinar a l’institut, haurà d’anar al lloc de dipòsit de les motxilles, que serà el mateix de les hores de classe d’Educació Física, i dipositar allà la motxilla amb l’ordinador, posat de forma segura. Una persona responsable de l’institut dirigirà el dipòsit de les motxilles i tancarà el lloc. L’alumnat que no faci el dinar a l’institut, marxarà a casa amb l’ordinador a la motxilla, guardat de forma segura.

18. Abans de començar la primera sessió de classe de la tarda, l’alumnat que hagi dinat a l’institut, haurà de recollir la seva motxilla del lloc de dipòsit en el període de temps dels deu minuts anteriors al començament de classe. Una persona responsable de l’institut dirigirà el repartiment ordenat de les motxilles i tancarà el lloc.

19. En acabar la darrera sessió de classe del dia, tant si és a la tarda com al matí, el professorat que hagi fet la darrera classe indicarà a l’alumnat que ha de guardar correctament els seus ordinadors a dins de les motxilles respectives, abans d’autoritzar la sortida de l’alumnat de l’institut.

20. L’alumnat ha de carregar elèctricament l’ordinador a casa seva, de forma que el següent dia de classe a l’institut es comenci sempre amb la bateria de l’ordinador carregada al màxim.

21. L’alumnat ha de portar el seu ordinador personal amb la configuració de programari correcta, que permeti fer les feines d’estudi sense distorsions.

22. Tot l’alumnat ha de treballar a l’institut, sempre, des de l’usuari alum-01 i amb el nom de l’ordinador adequat, que és el que s’ha establert com a entorn de treball per a l’estudi ( consulteu, en aquest sentit, el següent apartat de la documentació que es troba a la pàgina web de l’institut: Com crear un usuari nou amb contrasenya i retocar el perfil i Com canviar el nom de l’ordinador). L’usuari alum-01 ha de tenir a l’escriptori la configuració de fons de pantalla que porta l’ordinador per defecte.