Estudis

ESO

Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos.
Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Totes les àrees del currículum s’organitzen en matèries, és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. D’entre aquestes matèries, n’hi ha de comunes (obligatòries per a tots els alumnes) i d’optatives (d’opció optativa per als alumnes). Aquestes darreres possibiliten que cada noi i noia complementi el seu currículum.

L’oferta de matèries optatives ha de ser suficient per a garantir l’optativitat dels alumnes i es distribueix entre les diferents àrees o àmbits globals de coneixement.

En aquesta etapa, l’alumne ha de realitzar cada any d’aquest període el que rep el nom de Treball de Síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Àrees

 • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura
 • Llengües estrangeres. (Anglès i Francès)
 • Ciències de la naturalesa.
 • Ciències socials.
 • Educació física.
 • Tecnologia.
 • Educació visual i plàstica.
 • Música.
 • Matemàtiques.
 • Religió, Història de les religions i Estudis Alternatius a la religió (S’ha de triar entre una d’aquestes tres opcions)

La distribució de les hores de cada una de les matèries en cada un dels cursos, estan més especificats en els apartats posteriors.

En tots els quatre cursos s’estan fent desdoblaments un cop per setmana en les matèries de ciències i tecnologia per tal que els alumnes puguin relalitzar les pràctiques en els laboratoris i els tallers. També es realitzen desdoblaments en la matèria de llengua anglesa per tal de poder treballar millor l’expressió oral amb grups reduïts.

En les matèries de català, castellà i matemàtiques es fan grups de reforç per aquell alumnat que ho necessiti.

Les matèries optatives que els alumnes poden triar estan distribuïdes de la següent forma:

 • A 1r i 3r d’ESO, són quadrimestrals, és a dir que durant el curs l’alumnat fa dues matèries optatives: una de setembre a febrer i l’altre de febrer a juny.
 • A 2n d’ESO les matèries optatives són trimestrals, és a dir, durant el curs l’alumnat fa tres matèries optatives: una de setembre a desembre, l’altre de desembre a març i la darrera de març fins a juny.
 • A 4t d’ESO les matèries optatives són anuals, és a dir, en el moment de formalitzar la matrícula l’alumne/a tria tres matèries optatives, anomenades específiques, que cursa durant tot l’any i que ja s’han de triar orientades al que voldrà fer després de l’ESO.Aquestes matèries són: tecnologia, biologia, física i química, música, francés, visual i plàstica, llatí. (Més noves matèries que el Govern està dissenyant pel curs vinent)

En acabar l’etapa de l’ESO, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.

Treball de Síntesi

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa postobligatòria que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics.
S’organitza en materies comunes, que són les mateixes per a tots els alumnes, materies de modalitat, materies optatives i treball de recerca, que forma part de les materies de 2n curs.

Materies Comunes
(14 hores) Hores 1r 2n
Ciències per al món contemporani 2
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 2
Història 3
Història de la filosofia 3
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua estrangera (anglès) 3 3
Tutoria 1 1
Religió (voluntària) -/2 2
Materies de modalitat
Ciències i Tecnologia
a triar-ne 4 (16 hores) Hores 1r 2n
Biologia 4 4
Ciències de la Terra i mediambientals 4 4
Dibuix Tècnic 4 4
Electrotècnia 4
Física 4 4
Matemàtiques 4 4
Química 4 4
Tecnologia Industrial 4 4
Mecànica 4
Humanitats i Ciències Socials
a triar-ne 4 (16 hores) Hores 1r 2n
Economia 4
Economia i organització d’empresa 4 4
Geografia 4
Grec 4 4
Història de l’art 4
Història del món contemporani 4
Llatí 4 4
Matemàtiques aplicades a les c.s. 4 4
Literatura universal 4
Literatura castellana 4
Literatura Catalana 4
Oferta d’optatives
 
L’Institut ofereix materies dissenyades específicament:

 • Psicologia i Sociologia
 • Segona llengua estrangera (Francès)
 • Anglés Let’s write
 • Estada a l’empresa

També es poden escollir com optatives, materies d’altres modalitats

Treball de recerca

 • Guia del treball de recerca
 • Propostes de treballs de recerca

CICLES FORMATIUS

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

D’altra banda, els centres docents disposen d’un determinat nombre d’hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els crèdits de formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de permetre, especialment, l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre docent.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

La formació professional específica té la finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació necessària per:

 • Adquirir la competència professional característica de cada títol.
 • Comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent, i també el mecanismes d’inserció professional.
 • Conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que s’en deriven.
 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

Empreses concertades per a les pràctiques

AMISAL Caldería NOVA Componentes Vilanova
DANA DESMARC EINTER ascensores
FELCO Europa KUKA Robotics Mahle, S.A.
PADEL Mecanitzats PRYSMIAN SILVALAC, S.A.
STUAWEKER, S.L. BRIME Grupo Especial S.L.
SO-IMATGE VALVERDE SCP ABENTEL Telecomunicaciones

CFGM

 • Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • Manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo
 • Manteniment Electromecànic
 • Manteniment de material rodant ferroviari

Poden accedir al CFGM alumnes amb:

 • El graduat d’ESO.
 • 1r i 2n de BUP aprovats.
 • Titulació de Auxiliar Tècnic (FP1).

Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 17 anys o més, podran accedir al CFGM mitjançant la superació d’una prova d’accés.

CFGS

 • Automatització i robòtica industrial
 • Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Poden accedir al CFGS alumnes amb:

 • Qualsevol CFGM superat.
 • El batxillerat superat.
 • El COU aprovat.
 • 2n grau FP aprovat.

Les persones que no compleixin les condicions anteriors i que tinguin complerts 20 anys o més i sis mesos d’experiència laboral podran accedir al CFGS mitjançant la superació d’una prova d’accés.