ENSENYAMENT HÍBRID A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

D’acord amb el Pla d’Obertura de Centre i amb l’excepcionalitat prevista en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 i d’acord amb allò establert a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, sobre l’aplicació de mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris: batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i els ensenyaments del règim especial reglats, el Consell Escolar de l’institut Lluch i Rafecas ha aprovat unes mesures per a gestionar la semipresencialitat en els estudis de Batxillerat, Cicles Formatius i PTT. A continuació s’expliquen alguns punts:

  • L’ensenyament serà telemàtic en setmanes alternes per als cursos de Batxillerat, Cicles Formatius i PTT. Una setmana vindran els alumnes de 1r i a la següent els de 2n. Els alumnes de PTT es consideren de 1r curs.

  • L’inici de l’ensenyament híbrid és el dia 9/11/2020. La setmana del 9/11/2020 seran els alumnes de 1r els que rebran ensenyament telemàtic. A la següent, els de 2n curs.
  • Els alumnes han de treballar durant el seu horari habitual de classes.
  • L’ensenyament telemàtic inclourà sessions en streaming. Les absències dels alumnes s’hauran de justificar.
  • El bon comportament dels alumnes a les sessions en streaming és obligatori. Han de manternir el respecte pel professorat, els companys i l’assignatura.
  • Està prohibit l’enregistrament i difusió d’imatges i/o veu a les classes en streaming. Fer-ho incorre en un delicte.
  • El treball a través de Moodle ha d’estar dividit en sessions. És responsabilitat de l’alumne portar al dia les tasques que es manen.
  • Es respectarà la previsió de dates d’exàmens per a segon de Batxillerat (setmana verda).

  • Les setmanes presencials poden ser aprofitades per fer pràctiques, exàmens i altres activitats que requereixen presencialitat.