Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en la gestió del centre; per tant, intervé en la programació, seguiment i avaluació general de les activitats del centre. Està format per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.

La composició actual del Consell escolar de l’Instut La Serra és la següent:

Presidència: Ignasi Serret i Palau

Cap d’estudis: Marta Font i Falguera

Secretària: Fina Miquel i Baró (amb veu i sense vot)

Representants del professorat:     Anna Llanas i Porté

Mar Miquel Argilés

Pepita Boneu Farré

Josep Balcells i Espasa

Olga Puig i Berengué

Anton Not i Reig

Representant de l’Ajuntament:  Dolors Bargalló Vidal

Representant del PAS:  F. Xavier Roset Vives

Representant del PAE:  Mar Rodríguez Fontanet

Representants de l’alumnat:  Brais Garcia

Maria mir Martorell

Pau Talarn Bell-lloch

Representants dels pares i mares:      Marta Panés Gutiérrez

Enric Gonzalo Luque

Montserrat Trilla Porta

Representant de l’AMPA:  Iolanda Bergé Carné