Els nostres trets d’identitat

TRETS D’IDENTITAT DE L’INSTITUT LA SERRA

1.- Afavorirem la formació continuada del professorat i d’altres sectors de la comunitat educativa.

2.- Orientarem el treball per aconseguir, amb la col•laboració de la família, una educació integral de l’alumnat a nivell acadèmic, personal i social, i, en aquest sentit, promourem el desenvolupament de les seves competències personals.

3.- La tasca docent i la tasca tutorial seran considerades prioritàries dins el conjunt de feines que cal realitzar en el centre..

4.- Promourem iniciatives per fomentar en l’alumnat actituds positives vers el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, i vers el coneixement i la conservació del nostre patrimoni cultural, històric i lingüístic dins un marc respectuós vers les altres cultures.

5.- Vetllarem perquè la planificació i l’organització acadèmica dels ensenyaments obligatoris s’adeqüin als diferents ritmes i capacitats de l’alumnat amb l’objectiu de procurar que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves potencialitats.

6.- Promourem iniciatives per prevenir conductes de risc i per fomentar en l’alumnat hàbits de vida saludables, en especial, a través de la pràctica de l’esport.

7.- Fomentarem l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i els respecte a la diversitat de cultures.

8.- Treballarem perquè les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa estiguin fonamentades en una actitud de respecte i de diàleg, d’acceptació mútua i de tolerància.

9.- Ens identifiquem com a centre acollidor i integrador; per tant, utilitzarem els recursos de què disposi el centre per afavorir la integració escolar i social de tot l’alumnat i per promoure la igualtat d’oportunitats.

10.- Ens identifiquem amb els drets humans i promovem iniciatives a favor dels valors democràtics, de la pau, de la igualtat i de la solidaritat.

11.- Fomentarem l’ús de metodologies didàctiques actives, participatives i diversificades que afavoreixin, especialment, l’autonomia i els hàbits de treball, la coresponsabilitat i la capacitat per aprendre.

12.- Promourem la coeducació com a mètode educatiu.

13.- Promourem l’ús racional de les noves tecnologies i la seva integració en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

14.- En el procés d’aprenentatge de les llengües, prioritzarem les habilitats comunicatives i fomentarem l’aprenentatge dels idiomes.

15.- Promourem accions preventives i formatives per garantir un model de convivència pacífica basat en el diàleg i el respecte i, en aquest sentit, aplicarem estratègies de mediació davant els conflictes.

16.- Orientarem el nostre treball per formar persones amb esperit crític i reflexiu, i, en aquest sentit, fomentarem activitats que treballin la capacitat de discussió i el contrast d’opinions.

17.- El treball en equip del professorat serà considerat prioritari per tal d’aconseguir una acció pedagògica coherent i global, especialment en la presa de decisions metodològiques i curriculars.

18.- Promourem les relacions educatives i culturals amb els centres de la comarca i amb centres d’altres comunitats i països.

19.- Vetllarem per la projecció municipal i comarcal del centre i, en aquest sentit, afavorirem la participació de l’alumnat en manifestacions culturals i socials de l’entorn i afavorirem el suport i la col•laboració d’institucions.

20.- Promourem la participació, el suport i la col•laboració dels pares i mares i es fomentaran canals suficients i àgils de relació amb les famílies.

21.- Amb la finalitat de poder realitzar amb comoditat i eficiència la tasca docent, es vetllarà perquè les infraestructures es mantinguin en un bon estat de conservació i manteniment i perquè es renovi i s’ampliï la dotació de recursos didàctics.

22.- Ens identifiquem amb una gestió educativa participativa i, per tant, es crearan espais de participació en la gestió i l’organització del centre.

Aprovats en les reunions del Claustre i del Consell Escolar del dia 14 de novembre de 2007