Batxillerat. Generalitzacions

L’Institut La Llauna té una àmplia experiència en la docència del Batxillerat. L’impartim des de l’inici del centre, fa més de 30 anys i l’èxit acadèmic de l’alumnat a la Selectivitat es manté any rere any. Tenim professorat especialista en totes les matèries que impartim. Trobareu més informació sobre les modalitats i matèries que oferim a la pàgina Organització Curricular.

Objectius del nostre Batxillerat

 • Treballem per donar a l’alumnat una educació integral que li permeti progressar en el seu desenvolupament personal i social i que li faciliti la incorporació a la vida activa i a l’educació superior.
 • Formem l’alumnat per poder afrontar els reptes que una societat canviant com la nostra els presenta. Per això, procurem que en acabar l’etapa l’alumnat hagi adquirit les estratègies i les competències necessàries per poder-se adaptar adequadament a l’accés i l’inici d’estudis posteriors.
 • Donem especial importància a l’aspecte orientador facilitant recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació adequada.
 • Promovem l’ús de les tecnologies sempre que aquestes millorin l’adquisició dels sabers necessaris per poder esdevenir ciutadans competents i autònoms. A l’inici del curs escolar es lliura un ordinador a cada alumne/a, el qual és propietat del centre i que només es pot usar amb finalitats educatives. En acabar l’etapa, l’alumnat l’ha de retornar al centre.

Horari

De 8h a 14:30 h. Horari de matins. L’alumnat de la modalitat científica té algunes pràctiques de laboratori en horari de tarda, fora de l’horari lectiu.

Durant el curs 20-21, en motiu de la pandèmia, hem modificat els horaris d’entrada i de sortida per evitar aglomeracions.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèriesespecífiques i del treball de recerca)
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Sortides

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les Proves d’Accés a la Universitat, la Selectivitat)
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superadauna prova específica d’accés)
 • al món laboral