Nou Barris desnonat

LA CRISIS SE CEBA CON LOS DÉBILES: EL DISTRITO NOU BARRIS DE BARCELONA LLORA SU ABANDONO
“De lo que estamos hablando es de que aquí hay pobreza, y es una pobreza global, es económica y a la vez también es cultural”

“Sí, hay casos de hambre, pero… Llegeix més»

Programa Salut i Escola

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d’Educació i el Departament de Salut posen en marxa, l’octubre de 2004, el programa “Salut i escola” (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

Objectius

Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.

Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.

Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

Eixos fonamentals

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són:

la salut mental
la salut afectiva i sexual
el consum de drogues legals i il·legals
els trastorns de la conducta alimentària

Material relacionat

Guia d’implantació

El document que presentem a continuació representa, en el marc general del PSiE, una guia que serveix d’instrument d’orientació amb relació a les accions que cal dur a terme per a la implantació del PSiE i el seguiment i l’avaluació del programa als centres sanitaris i educatius de Catalunya. Aquesta guia pretén convertir-se en una eina de treball àgil i útil per al territori i en una referència per a l’acció dels diferents agents implicats.

Orientacions per a l’educació afectiva i sexual

La finalitat d’aquest material és proporcionar a diversos tipus de professionals de l’educació i de la salut un conjunt d’orientacions i recursos per desenvolupar activitats relacionades amb l’educació afectiva i sexual en el segon cicle d’ESO.

Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya. Curs escolar 2005-2006.

Aquest estudi permet mesurar i avaluar la magnitud i la distribució dels hàbits i conductes relacionades amb la salut dels alumnes als quals s’adreça el PSiE a una mostra de la població diana representativa de Catalunya i de les regions sanitàries, amb l’objectiu de tenir dades i elements de suport per a la presa de decisions pel que fa a la planificació i a la gestió del programa.