SECRETARIA

Calendari del curs
Calendari del curs

El calendari lectiu per als alumnes comprèn des del dia 14 de setembre del 2020 fins al 22 de juny de l’any 2021.

Al marge dels establerts amb caràcter general, també seran festius els següents:

Dia 7 de desembre de 2020: dia de lliure disposició.
Dia 15 de febrer de 2021: dia de lliure disposició.
Dia 21 de maig de 2021: dia de lliure disposició.
Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 27 de febrer al 5 d’abril de 2021 ambdós inclosos.

Documentació a presentar en el moment de la matriculació

Documentació a presentar en el moment de la matriculació

1. Full de matriculació degudament complimentat.

2. Fotocòpia DNI, NIE o Passaport de l’alumne.

3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Els alumnes d’ESO han de portar el carnet de vacunació.

4. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport dels pares (de tots dos).

5. Full del padró i renovació del DNI/NIE, si la direcció del mateix no coincideix amb l’actual de la família.

6. REBUT DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA: Assegurança de responsabilitat civil. Agenda obligatòria. Avançament despeses, còpies de treball i material de classe bàsic. Sortides curriculars (excepte sortides final de curs de 4t i batxillerat i sortides lúdiques de fi de curs).

50 € (BBVA) IBAN ES79 0182 3993 6502 0063 5493

7. REBUT DE L’AMPA. Voluntari, dona dret a diferents ajuts pels viatges de fi de curs, orla, etc.

15 € (BBVA) IBAN ES50 0182 3993 6202 0065 6726

Matrícula de 1r d’ESO: del 21 al 27 de juny

Aquests són, entre altres, els tràmits que es poden fer a secretaria

Aquests són, entre altres, els tràmits que es poden fer a secretaria

Reclamació de notes

Els alumnes tenen dret a veure els seus exàmens corregits.

Durant el curs, les reclamacions s’adreçaran al professor/a de la matèria o al tutor/a, si s’escau.

Al final de curs, en cas de discrepància amb el/la professor/a sobre la nota final, caldrà presentar reclamació per escrit al Director, el qual nomenarà un tribunal per estudiar l’incidència. La decisió d’aquest tribunal es podrà recórrer en el termini de cinc dies, davant de l’administració educativa.

Baixes

Els alumnes que vulguin donar-se de baixa, caldrà que ho sol·licitin al Director, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la Secretaria del Centre.

Els alumnes de Batxillerat podran renunciar a la matrícula oficial, sol·licitant-ho al Director abans de finalitzar el mes d’abril. D’aquesta manera l’alumne no constarà a les actes finals d’avaluació.

L’alumne que demani la baixa amb posterioritat a aquesta data, perdrà la convocatòria.

Nivell "C" de català

Si has estudiat al nostre centre, només cal comprovar que hagis cursat català a l’etapa de Primària. Per tant, a secretaria necessiten la documentació necessària: o bé el llibre d’escolaritat on apareix aquesta informació o bé, en el cas que no el tinguis, un certificat del teu expedient que pots aconseguir al centre on vas cursar la Primària.

Un cop lliurada aquesta documentació, l’institut tramitarà el nivell C de català, que pot trigar dos dies..

Clica aquí per ampliar aquesta informació

La secretaria del centre està oberta segons l’horari següent:

La secretaria del centre està oberta segons l’horari següent:

De dilluns a divendres: de 9:00 a 13:30h i dilluns tarda de 15:30 a 17:00h

Horari del centre

Horari del centre

L’horari marc d’obertura del centre és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 hores.

Cada grup d’alumnes tindrà un horari específic d’acord amb el previst a la normativa del Departament d’educació.

L’assistència a classe és obligatòria per a tothom i s’exigeix la màxima puntualitat.

Cal justificar per escrit les faltes d’assistència en el moment de la reincorporació a classe, atenent l’establert en el reglament de règim intern.

Personal d'Administració i Serveis

Personal d'Administració i Serveis

Les persones que formen part del personal d’Administració i Serveis són, també, treballadors/es del centre i la seva feina és imprescindible per a la gestió i el bon funcionament de l’Institut.

Cal que els alumnes atenguin les seves indicacions.

Auxiliar Administratiu

Sr. Ramon Quilis i Alemany

Conserges

Sra. Angeles Gutiérrez Marijuan
Sra. Eloisa López Sánchez