XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 2019-20

El Departament de Matemàtiques de l’Institut convida a tota la comunitat educativa a participar en la XVI edició del Concurs de Fotografia Matemàtica. Animeu-vos-hi!

BASES

1a.- Aquest concurs s’adreça a tot l’alumnat, professorat i personal de l’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell, així com als pares, mares i representants legals d’alumnes.

2a.- S’estableixen les següents categories:

  • A: 1r ESO
  • B: 2n ESO
  • C: 3r ESO
  • D: 4t ESO
  • E: Batxillerat
  • F: Professores, professors, altre personal de l’Institut, mares, pares i representants legals d’alumnes.

No s’hi pot presentar el professorat que sigui membre del Departament de Matemàtiques ni membre del jurat.

3a.- Es presentaran fotografies amb contingut matemàtic, de qualsevol indret.

4a.- Les fotografies han de ser originals, ja siguin digitals o no. El jurat decidirà en cada cas si admet composicions de fotografies. En qualsevol moment, el jurat podrà demanar que se’n verifiqui l’autenticitat. En tot cas, juntament amb la fotografia s’haurà de presentar un selfie o prova anàloga en els termes de la base 7a.

5a.- Cada fotografia es presentarà enganxada o impresa en un full DIN A4, en el qual, a més, hi haurà d’haver escrit:

  • Títol de la fotografia.
  • Elements per identificar-ne la ubicació.
  • Curs del/la participant o categoria
  • En aquest full no hi ha de constar el nom del/la participant ni cap dada identificativa.

6a.- Els/Les participants de les categories A, B, C, D i E, en un o més fulls a part, faran una descripció de la fotografia des del punt de vista matemàtic, aportant aquelles informacions, càlculs i amidaments que siguin escaients, i sempre que les circumstàncies permetin de fer-ho. Aquests fulls estaran encapçalats pel títol de la fotografia, i no hi ha de constar el nom del/la participant, però sí el curs o la categoria a la que es pertany. Els/les participants de la categoria F no han de fer la descripció de la fotografia des del punt de vista matemàtic.

7a.- En un sobre petit, a la part de fora, s’hi posarà el títol de la fotografia i el curs de l’alumne/a participant o la seva condició de professor/a o altre personal de l’Institut o de pare, mare o representant legal d’alumne/a. A l’interior d’aquest sobre s’hi posarà un full on hi constin el títol de la fotografia, totes les dades del/la participant (s’aconsella que hi hagi el correu electrònic) i el selfie o prova anàloga que demostrarà que la fotografia és seva.

8a.- Per participar, s’haurà de lliurar la documentació anterior, recollida en els punts 5, 6 i 7, al professor o professora de matemàtiques corresponent o, si escau, a qualsevol professor/a de matemàtiques. En cas de mares i pares d’alumnes poden fer el lliurament directament o bé a través del seu fill o filla, tant a un professor o professora de matemàtiques com a la secretaria del centre.

9a.- Cada persona podrà presentar una única fotografia.

10a.- La participació en aquest concurs és considerada, pels alumnes d’ESO, com un exercici de classe obligatori, i per tant ajudarà a pujar nota.

11a.- La data màxima de lliurament dels treballs serà el divendres 28 de febrer de 2020.

12a.- S’estableixen tres premis per categoria. El jurat podrà fer les mencions especials que consideri escaients.

13a.- El jurat del concurs estarà format per: Els/les professors/es del Departament de Matemàtiques, un/a professor/a del Departament de Visual i Plàstica, un membre de l’Equip Directiu i un membre de l’AMPA. Assistirà al jurat un dels professors del Departament de Matemàtiques, exercint de secretari, amb veu i sense vot, i que aixecarà acta de les sessions que es celebrin.

14a.- El jurat es reunirà dues vegades. En la primera, hi assistiran el secretari, el/la professor/a de Visual i Plàstica, el membre de l’Equip Directiu i el membre de l’AMPA. En ella es triaran 10 finalistes de les categories A, B, C, D i E, i s’atorgaran els premis de la categoria F. En la segona, els professors del Departament de Matemàtiques, assistits pel secretari, designaran les fotografies guanyadores de les categories A, B, C, D i E d’entre les finalistes.

15a.- Els finalistes hauran de lliurar la fotografia digitalitzada quan se’ls demani.

16.- El lliurament de premis es farà el dimecres 17 d’abril de 2020, a les 19.00 hores, a l’Aula Magna de l’Institut, coincidint amb el lliurament del Premi Pla.

17a.- La propietat física del material presentat, així com els drets que se’n derivin, seran de l’Institut Frederic Martí Carreras, que en podrà fer la difusió que consideri escaient.

18a.- Qualsevol qüestió sobrevinguda en la interpretació de les presents bases serà resolta pel jurat del concurs.

19a.- La participació en el present concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Podeu descarregar-vos-les aquí: Bases del XVI Concurs de Fotografia matemàtica 2019-20

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>