Normes i funcionament

 1. Has de tenir un tracte respectuós i educat amb el personal de l’Institut i amb els companys i companyes.

 2. Has d’assistir amb puntualitat a totes les classes. Els retards i faltes d’assistència injustificades es comunicaran als teus pares.

 3. No es pot ni menjar ni beure a les aules, passadissos i lavabos. No és permès de fumar en tot el recinte escolar.

 4. El professor o professora t’ha de donar permís per sortir de classe o canviar de lloc dins de l’aula.

 5. Entre classe i classe t’has de quedar a l’aula excepte si has de canviar d’aula. Els canvis d’aula s’han de fer amb rapidesa per tal de poder ser puntual.

 6. Tot i que soni el timbre, la classe s’acabarà quan el professor ho indiqui.

 7. Has de tenir respecte i cura amb el material i l’entorn del Centre. Quan acabi la classe, el grup que l’ocupa l’ha de deixar neta i endreçada.

 8. Cal portar tot el material necessari per a les classes i complir totes les normes i pautes que es demanin en la presentació de treballs.

 9. No es pot portar aparells no destinats a finalitats educatives (mòbils, …), susceptibles de trencar la normalitat de les activitats educatives. En qualsevol cas, el centre no es farà responsable de cap aparell no autoritzat pel centre.

 10. A l’hora de l’esbarjo tothom ha d’anar al pati.

 11. En cas que un professor decideixi treure’t de l’aula, has de presentar-te immediatament al professorat de guàrdia. Les sancions es comunicaran als teus pares.

 12. A l’institut has de mantenir la màxima correcció a l’hora de vestir. La roba i la higiene han d’estar d’acord a un centre educatiu.

L’incompliment d’aquestes normes implica faltes de disciplina sancionable

ACTUACIONS que es duen a terme davant problemes de disciplina:

1.- Primer pas: Mesures que pot adoptar el professorat de manera immediata.

Amonestació oral.
Privació del temps d’esbarjo amb control pel mateix professor/a.
Realització de feines en horari no lectiu, controlat pel mateix professor i amb comunicació als pares.
Posar per escrit una falta de disciplina comunicant-ho al tutor/a, al coordinador/a de cicle i al propi/a alumne/a.

2.- Segon pas:

Comissió de Convivència. (Actuarà quan s’hagin acumulat un mínim de tres faltes de disciplina per escrit)

3- Tercer pas: Expedient Sancionador.

S’incoarà expedient sancionador a petició de la Comissió de Convivència o de la Direcció del Centre. En aquest cas la sanció quedarà en el teu expedient personal.