Estudis

OFERTA EDUCATIVA

ESO

BATXILLERAT

 • Humanitats i ciències socials
 • Ciències i Tecnologia
 • Artístic : arts plàstiques.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

 • Oferim una oferta educativa de qualitat a l’ESO i el Batxillerat, que permeti assegurar a l’alumnat un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal i la gestió de l’afectivitat. 
 • Treballem per impartir una educació i uns aprenentatges que desenvolupin el coneixement reflexiu, l’expressió de les idees, les habilitats i les competències culturals, personals i socials.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Orientem la programació de cada curs amb accions planificades que impliquen a tota la comunitat educativa per tal d’assolir els objectius previstos:

 • Millorar els resultats acadèmics i de la cohesió social.
 • Treball en xarxa amb la resta d’agents educatius de la zona: centres educatius, entitats, associacions, organismes del districte, etc.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

Les mesures organitzatives d’atenció a l’alumnat, de caràcter general, específic i extraordinàries ens permeten ajustar els processos d’ensenyament-aprenentatge a les característiques de l’alumnat, a la diversitat de les necessitats i als ritmes d’aprenentatge.
Algunes d’aquestes mesures de caràcter general són:

 • Desdoblaments i/o dos professors a l’aula.
 • Diversificació d’estratègies metodològiques i de les activitats d’avaluació.
 • L’orientació i el seguiment tutorial de l’alumnat.
 • L’atenció a l’alumnat amb necessitats especifiques.
 • Programes de diversificació curricular.