Normativa

Tota relació de convivència necessita uns marcs de referència i formes d’organitzar-se que facilitin les relacions i les facin més agradables.

Les normes de convivència al nostre centre fan referència a l’assistència, puntualitat, i a l’ actitud a la classe i al centre en general.

L’assistència de l’alumnat a classe i a la resta d’activitats organitzades pel centre és obligatòria i les faltes d’assistència s’hauran de justificar mitjançant l’agenda o telefònicament. L’alumnat no pot sortir del centre sense una autorització expressa de la família.

La puntualitat és necessària per al bon funcionament de les classes i de l’activitat del centre, per tant es fa un control de les faltes de puntualitat.

El comportament dels alumnes ha de ser respectuós amb els diferents membres de la comunitat educativa i també envers les instal·lacions i el material del centre.

L’alumnat ha de portar el material necessari i la seva actitud a les aules ha de contribuir a crear un clima que afavoreixi l’aprenentatge.