Història

EDITORIAL

Vint-i-cinc anys de vida d’un institut -fill de la transició i de la reivindicació veïnal- no es cap nimietat. I que un institut mantingui la dignitat -amb els temps que corren- després de tants anys d’ esquivar obstacles i de superar entrebancs es una raó suficient per estar contents i motiu de celebració. Al “Barri Besos” hem assolit el quart de segle -amb alguns dels “fundadors” encara en forma- i valia pena recordar-ho. No es tracta de fer nostàlgia fàcil, ni buscar justificació del desencís actual. Es cert que la resposta cívica de l’entorn, 1’entusiasme per un projecte comú i el interès de l’alumnat compensaven la misèria de mitjans i els greus problemes derivats d’un entorn molt degradat. Les generacions d’alumnes que han anat sortint d’ aquest centre i que ara trobem situats socialment -tenim una mostra amb la seva col·laboració a la revista- i majoritàriament contents de l’experiència es un bon motiu de celebració. Com també ho han de ser els grans debats pedagògics del cos docent amb apassionades polèmiques i confrontacions sobre la disciplina, l’ aprenentatge, la política educativa o el model d’ educació a promoure. Professors que es van deixar la pell per elevar el llistó intel·lectual del nostre centre i de 1’alumnat ( Congressos, jornades 0 setmanes culturals, premis i concursos, celebracions, gimcanes culturals, etc.) i professores i professors que ens van deixar en plena batalla ( Elena Primi, Raquel Triviño, Felip Planes, Marta Alonso…) 0 el bidell Agustin…Tots ells i totes aquestes coses mereixen ser recordades i celebrades. No per quedar-nos en el passat, sinó per situar-nos en el present i rebre impuls suficient per acarar i orientar el futur.

L’ entorn urbanístic i social del barri esta canviant de tal forma que d’aquí a cine anys serà irreconeixible. Tants anys de política educativa conservadora i privatitzadora també han deixat bastant desdibuixat aquell centre combatiu, optimista amb les dificultats i innovador que havia estat el “Besos”, Els valors de la societat actual consumista, immobilista i gens donada a l’ esforç personal i a l’ afany de superació individual i de la generositat solidaria no ens han ajudat gens. I l’ edat i desencís de gran part del professorat per una Reforma mal planificada i pitjor executada -i no diguem el que ens espera amb la reforma Castillo!- hi afegeix llast. Però cal fer una inflexió en aquest procés i aturar-nos a reflexionar. Aquests vint-i-cinc anys ens han de servir per agafar noves forces i superar aquest impàs, tant o més gran en altres èpoques.

Les obres d’ampliació i millora del centre -tantes vegades promeses per I’ administració- sembla que ara van de debò ( eleccions a la vista? ) i ajudaran a renovar i estimular la imatge del centre. Això i I’ augment raonable de la matricula amb la conservació o ampliació de la plantilla i dels recursos poden animar el personal envers el futur de 1’institut. I el mes important: s’ha de reformular el nostre projecte pedagògic, adaptar-lo als nous temps, insuflar-lo de noves ofertes atractives i singulars, diferenciades de les propostes dels centres privats. Nosaltres tenim una oferta ferma a fer: comptem amb l’ experiència i l’ èxit de vint-i-cinc anys, disposarem d’unes instal·lacions i serveis d’ alta qualitat ( podem millorar la part audiovisual!) i hem de formular l’ educació del nou mil·lenni amb una nova taula de valors ( solidaritat, respecte mediambiental, sostenibilitat dels recursos, globalització del progrés social i dels drets humans, igualtat…), amb la mentalitat de convertir el problema de la immigració amb una riquesa d’intercanvis per la multiculturalitat i el mestissatge cultural, amb una nova saba d’interès per a l’aprenentatge i d’esforç personal que poden liderar els nouvinguts de fora (la població immigrant intenta millorar socialment).

El repte es prou considerable, però també el podem assolir.

onofre_janer  presentacio

 

25 ANYS DE L’INSTITUT “BARRÍ BESOS”.
FETS MÉS DESTACATS.

Curs / Any Fets destacables
1976-1977 L’Institut de Batxillerat “Bernat Metge.; situat al carrer de Cristobal de Moura, 223, rep l’ordre de trasllat al seu nou edifici, al barri de la Verneda, per al curs següent.
El moviment veïnal dels barris del Besos reacciona i es manifesta per tal de poder conservar un Institut de Batxillerat a la zona.
1977-1978 Les mobilitzacions veïnals tenen èxit i entra en funcionament l’Institut de Batxillerat “Barri Besos”. a l’edifici del carrer Cristobal de Moura, 223. El nou Institut ocuparà I’ edifici de 8 a 15 hores. Per la tarda i vespre hi funciona el centre de Formació Professional “Barcelona Besos”.
1978-1979 El Consell Assessor de l’Institut, previst a la normativa legal, s’ estructura amb una representació amplia i paritària dels tres estaments; alumnes, pares i mares i professorat.
1979-1980 S’inicia la col·laboració i els contactes periòdics entre l’Institut i les escoles de la zona.
1980 EI conflicte latent entre els dos centres que ocupen l’edifici del carrer Cristobal de Moura esclata a l’abril d’aquest any.
Als pocs mesos, el BOE publica la subhasta d’ obres per a la construcció del nou edifici de I’IB. “Barri Besos”. al carrer Pujades, 397.
1981 L’IB. “Barri Besos.; en el marc de l’Estatut de Catalunya i dels traspassos de competències del govern central al govern català, es transferit a la Generalitat de Catalunya.
Inici de les obres del nou edifici.
Al desembre s’ aprova el Primer Plà de Publicacions.
1982-1983 L’Institut es trasllada al seu edifici actual, al carrer Pujades, 397.
1984-1985 S’edita el primer numero de la revista “Bojos House”.
1985-1986 L’Institut edita el llibret “Tècniques de treball intel·lectual”. adreçat a l’alumnat.
En el marc de la LODE, es crea el Consell Escolar del centre.
Inicis, si mes no documentalment comprovats, de les emissions de l’emissora de radio de l’Institut.
Inicis de les activitats de la Comissió de Normalització Lingüística.
1986 Al setembre entra en funcionament la primera aula d’informàtica del centre, dins del Programa d’Informàtica Educativa.
1987 Al desembre es presenta el llibre “Barcelona, patrimoni arquitectònic i, realitzat pel grup Tecton, format per alumnes del centre. La premsa se’n fa ressò. EI treball es guardonat amb un premi de la CIRIT.
1987-1988 Actes commemoratius del desè aniversari de l’Institut.
1988-1989 Apareix el primer numero de la revista “EI Drac del Besos”.
1989 Al mes de març, l’Institut celebra, amb gran èxit, les Jornades dedicades ala Grecia Classica. La premsa se’n fa ressò.
Al mes d’ abril es realitzen les activitats de commemoració del cinquantenari de la fi de la Guerra Civil.
El mes de maig se celebra, a l’Institut, la Primera Marató Informàtica.
També al mes de maig, l’Institut organitza el Congres sobre el futur de les perifèries urbanes. La premsa i la televisió se’n fan ressò. EI treball resultant serà guardonat amb un premi de la CIRIT.
Al mes de novembre, l’Institut rep el premi “Sant Martí”, atorgat pel Districte Municipal de Sant Martí.
1989-1990 Dins del “Projecte educatiu de l’Institut Barri Besos 1989-1992”, el Consell Escolar s’estructura en una representació paritària d’alumnes, pares i mares i professorat.
S’aprova el primer PIà d’ Acció Tutorial.
1990 Al mes de febrer s’inicien les obres del gimnàs del centre.
Pel maig, l’Institut organitza la Segona Marató Informàtica.
També al maig, l’Institut participa en el Primer Congres Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona.
1990-1991 Publicació del llibret “Tècniques d’ estudi treball.; adreçat a l’alumnat.
1991 Diferents actes commemoren “l’Any del Tirant”.
A principis d’anys s’organitza a l’Institut un fort moviment en contra de la Guerra del Golf. Es publica el fulletó “Activitats per la pau”. i es recullen signatures a favor de la pau.
1991-1992 El Departament d’Ensenyament acaba la construcció del gimnàs del centre.
1992 Primavera-Estiu-Tardor: el cost econòmic de les obres de condicionament de la planta del semisoterrani es esgrimit pel Departament d’Ensenyament com a causa de l’obertura de sengles expedients disciplinaris contra el director i el secretari del centre.
La comunitat educativa i el moviment vernal organitzen un Comitè de Iluita contra els expedients, que finalment son sobresseits pel Departament.
Aquest moviment es a l’origen del Forum de la Ribera del Besos.
Tal com era previst, el Consell de Districte de Sant Marti abona la despesa de condicionament del semisoterrani. A canvi, el Departament d’Ensenyament es compromet a mantenir els espais guanyats oberts a l’ entorn, segons acord escrit de 15 d’ octubre de 1992.
A l’octubre es Iliura al Departament d’Ensenyament el document “Institut “Barri Besos.; Línies estratègiques de concreció del projecte de centre per als propers anys.; Aprovació del marc horari i pedagògic.
1993 Pel novembre, l’Institut edita el vídeo “Sant Marti”, un cor d’aiguamolls, masies i fabriques,…
1994 Per I’ abril apareix el numero 0 de la revista de l’ Associació d’exalumnes de l’Institut.
Al mes de juny es presenta el document “Cronologia d’una experiència molt positiva: la informàtica a I’LE. “Barri Besos”.
Al mes de novembre es fa la presentació de la publicació de les actes del “Congres sobre el futur de les perifèries urbanes”. La premsa se’n fa ressò.
1995 Al mes de febrer, l’Institut es guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona per la publicació relativa al “Congres sobre el futur de les perifèries urbanes,….
A la primavera queda aprovat pel Consell Escolar el document “Proposta per millorar el funcionament quotidià del centre”.
Presentació del document “Arxiu històric de I’Institut”.
Inici de les activitats “Vincles entre I’ escola i el món del treball.; en aquest cas a traves d’un dels diversos programes de cooperació europea que l’Institut ha assumit.
1995-1996 La comunitat educativa Iluita per aconseguir les quatre línies d’ESO per a l’Institut. Publicació del “Memorial de greuges” al respecte.
1996-1997 En el marc de la LOGSE, l’Institut es transforma en Institut d’Ensenyament Secundari.
Inici de la primera promoció de l’ESO.
Aprovació de la seva estructura horaria i de materies.
Aprovació, pel Consell Escolar, del Projecte Educatiu de Centre.
1997 Pel febrer, l’Institut edita el vídeo “El tren al pati”.
1997-1998 S’ estructura el pla del nou Batxillerat per al centre.
1997-2000 Es completa l’aplicació de la LOGSE tant a l’ESO com al nou Batxillerat.
1998 L’Institut rep, a Tarragona, el seu primer premi “COMENIUS”.
1998-1999 S’aprova la nova estructura de grups dels nivells acadèmics a l’ESO.
S’ aprova el “Decàleg”. per millorar la convivència al centre.
1999 L’Institut obté, a Barcelona, el primer premi ala CONVIVÈNCIA.
1999-2000 S’ aprova un nou model, menys optatiu que l ‘ anterior, per als Batxillerats.
S’aproven els criteris de promoció de curs, cicle i etapa per a l’ESO.
S’inicien els treballs de condicionament del solar annex al centre, on s’han de construir una biblioteca i una sala d’actes.
2001-2002 La primera promoció de l’ESO acaba el Batxillerat LOGSE.
Celebració del cicle de conferencies adreçat a I’ alumnat de Batxillerat i llurs famílies.