Tasques a fer durant el període de suspensió de l’activitat lectiva

Els diferents departaments didàctics de l’institut s’han coordinat per establir les tasques a realitzar per part de l’alumnat durant el període de suspensió de l’activitat lectiva.

L’establiment de les tasques es realitza a través de les plataformes virtuals d’aprenentatge utilitzades habitualment per al desenvolupament de les activitats lectives i també a través de correu electrònic.

El professorat de les diferents matèries estableix i comunica als alumnes les tasques a realitzar, ja sigui a través de correu electrònic, o de les plataformes virtuals (bàsicament moodle https://agora.xtec.cat/ies-vidreres/moodle/).

El professorat està a disposició de l’alumnat per resoldre dubtes i aclariments sobre les tasques a realitzar. Aquests es vehicularan bàsicament a través de correu electrònic o bé a partir dels fòrums establerts a tal efecte a les plataformes virtuals d’aprenentatge.

Si hi ha alumnes que no recorden les dades d’accés al moodle o al correu electrònic de l’institut ho han de comunicar a tutoria per tal de recuperar-les.