Història

Història del centre

L’Institut Vidreres va entrar en funcionament el curs 1995-1996, moment en què es començà a impartir el tercer curs d’ESO. En aquell moment inicial el centre comptava amb una plantilla de 10 professors/res i una matrícula de 90 alumnes.Al llarg dels següents cursos es va anar implantant la resta de l’ESO i el Batxillerat. Des d’aquell moment, l’evolució de la matrícula i el professorat ha experimentat un constant creixement, especialment des del curs 2004-2005, moment en què els alumnes que provenien de Maçanet de la Selva es van incorporar per primera vegada al primer cicle de l’ESO.

Aquesta tendència creixent en referència a la matrícula va suposar la massificació de l’Institut. Durant el curs 2010-2011 l’Administració educativa va decidir obrir el SES de Maçanet per tal de situar l’Institut Vidreres en una dimensió apropiada que permetés optimitzar els recursos i els espais.

Durant el curs escolar 2012-2013 es va iniciar el Cicle Formatiu de grau mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”, la qual cosa va significar l’increment de l’oferta formativa post-obligatòria en el nostre Institut.

Actualment l’Institut Vidreres és un centre de 3-4 línies a l’ESO i s’ha convertit en un centre de referència en relació als estudis de batxillerat (científic, tecnològic, social i humanístic) i del cicle formatiu “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”, que acull l’alumnat que finalitza els estudis de l’ESO al SES de Maçanet de la Selva i al SES de Sils. Val a dir, que el Cicle Formatiu acull alumnat de tota la comarca i de les comarques limítrofes. La tendència implica un mínim de cinc grups de batxillerat amb una clara tendència a consolidar el sisè grup.

En referència al Cicle Formatiu comptem amb dos grups-classe. La mitjana anual d’alumnes es situa al voltant dels 600 i la de la plantilla de professorat al voltant dels 54 professionals.

A partir del dia 10 de gener del 2005, la ubicació del centre és al carrer de l’Institut s/n de Vidreres.