SORTIDES

I- ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

1.1- TÍTOL

-Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

1.2- I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

-Si s’ha aprovat hi ha tres opcions:

-Fer un Batxillerat.

-Fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)

-Incorporar-se al món laboral.

-Si no s’ha aprovat les opcions són:

-Estudiar l’ESO un any més.

-Fer un Programa de Formació i Inserció (PFI).

-Incorporar-se al món laboral.

II- EL BATXILLERAT

2.1- ESTRUCTURA I DURADA

-El Batxillerat consta d’un únic cicle de dos cursos.

-La seva durada, per tant, és de dos anys.

-Té 3 modalitats: Artístic, Científic i Tecnològic, Humanístic i Social.

-Es cursen matèries Comunes i de Modalitat.

2.2- ACCÉS AL BATXILLERAT

-Tots els/les alumnes que hagin superat l’ESO.

-Els/les alumnes que hagin superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà encara que no tinguin la titulació de l’ESO.

III- ELS CICLES FORMATIUS

3.1- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (CFGM)

-Els cicles Formatius de Grau Mitjà són els que els/les alumnes estudien quan acaben l’ESO i volen preparar-se per accedir al món laboral amb una qualificació mitjana. S’estudien després de l’ESO. També s’hi pot accedir superant una prova (la prova d’Accés als CFGM – 17 anys). Quan acaben, els/les alumnes obtenen el títol de Tècnic en la professió que han triat.

3.2- CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

-Els Cicles Formatius de Grau Superior són els que els/les alumnes estudien per accedir al món laboral amb una qualificació superior. Aquests estudis constitueixen una alternativa als estudis universitaris. Quan acaben, els/les alumnes obtenen el títol de Tècnic Superior en la professió que han triat.

3.3- QUÈ S’HI ESTUDIA?

No hi ha assignatures de caràcter general com ara matemàtiques, ciències, història… S’hi estudien les habilitats i els coneixements necessaris per a cada professió.

-Els estudis s’organitzen en mòduls. N’hi ha de dos tipus:

-Al centre educatiu: mòduls teòrics i pràctics.

-En empreses i institucions: mòduls de formació pràctica.

3.4- QUI HI ACCEDEIX?

-Pot estudiar un CFGM l’alumnat que:

-Tingui el títol de l’ESO.

-Hagi superat la Prova d’Accés.

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU MITJÀ:

-Tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, i no tenir el Graduat en ESO.

-Pot estudiar un CFGS l’alumnat que:

-Tingui el títol de Batxillerat.

-Hagi superar la Prova d’Accés als CFGS.

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU SUPERIOR:

– Tenir com a mínim 19 anys o complir-los el mateix any de la convocatòria.

– Tenir 18 anys (o fer-los l’any en què es fa la prova) i acreditar un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris.

3.5- QUINA DURADA TENEN?

-Els cicles tenen una durada de dos cursos acadèmics.

3.6- ES POT PASSAR DIRECTAMENT D’UN CFGM A UN CFGS?

-No, perquè per fer un CFGS es necessita una formació de base superior a la d’un tècnic. Per tant, abans s’ha d’estudiar el Batxillerat o superar una prova d’accés.

3.7- QUINES SÓN LES SORTIDES D’UN CFGM?

-Si s’ha aprovat:

-Incorporar-se al món laboral.

-Estudiar alguna modalitat de Batxillerat amb la convalidació de la part optativa.

-Cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

-Accedir al un CFGS després de fer una prova d’accés.

-Si no s’ha aprovat:

-Repetir per intentar aprovar.

-Canviar a un altre CFGM.

-Incorporar-se al món laboral.

3.8- QUINES SÓN LES SORTIDES D’UN CFGS?

-Si s’ha aprovat:

-Incorporar-se al món laboral.

-Cursar un altre CFGS.

-Accedir a la Universitat.

-Si no s’ha aprovat:

-Repetir per aconseguir aprovar.

-Canviar a un altre CFGS.

-Incorporar-se al món laboral.

IV- PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

4.1- QUÈ SÓN ELS PFI?

-Són una formació POSTOBLIGATÒRIA (formació professional i bàsica), NO REGLADA (sense títol, només es dóna un certificat d’acreditació), de CARÀCTER VOLUNTARI.

4.2- DESTINATARIS I FINALITAT

Està pensada, sobretot, per als joves entre 16 i 21anys que no tenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.