Control de medis de cultiu

img19

El control de medis és una part important de les activitats que un alumne del cicle formatiu realitza a la formació professional a l’empresa  Aigües de Barcelona.

Els anàlisis que es realitzen a Aigües de Barcelona s’utilitzen per determinar la qualitat de l’aigua de diversos punts de control dels rius, l’aigua d’EDARs, ETAPs, o d’altres laboratoris petits que no tenen les instal·lacions necessàries com per a realitzar els anàlisis necessaris per determinar la qualitat de la seva aigua.

També es realitzen anàlisis interlaborals, que són realitzats per diversos laboratoris amb els quals es mira el nivell d’aquests.

Aigües de Barcelona garanteix la qualitat dels resultats dels ànalisis que obté, i és per això que s’ha d’assegurar que tot el material, reactius i medis de cultiu utilitzats estiguin en les condicions adequades; ja que si no, pot ser que els resultats obtinguts no siguin els correctes per culpa del mal estat dels materials.

És per això que s’han de realitzar controls dels medis de cultiu. A continuació explicaré en què consisteix i quina relació té amb el Cicle de Química Ambiental.

Un medi és la base nutritiva que s’utilitza per a fer créixer els bacteris, i dependrà del tipus de bacteri que es vulgui fer créixer.

Existeixen 4 tipus de medis:

  • No selectius: contenen suficients nutrients com per soportar el creixement d’una gran varietat de microorganismes.
  • Selectius: permeten el creixement d’un sol tipus de microorganisme.
  • Enriquits: Són medis no selectius que se’ls agrega substàncies com sang, suero, albúmina, etc. per microorganismes exigents.
  • Diferencials: són medis de cultiu que permeten establir diferències entre diferents tipus de microorganismes.

Segons el tipus de medi de cultiu s’haurà de fer un control o un altre, així com diversos controls per determinar tots els paràmetres dels medis. Alguns dels controls són el control de Productivitat, el control de Selectivitat, o el control d’Especificitat.

En aquest cas parlarem del Control de Productivitat, que és un control que han de passar tots els medis.

El control de Productivitat s’utilitza per determinar si el medi de cultiu permet crèixer el nombre de bacteris correcte, o si en creixen menys degut a les males condicions d’aquest.

Per determinar-ho, es compara el creixement de colònies de bacteris en el medi sospitós, amb un altre medi de comparació.

El Control de Productivitat es realitza durant tres fases diferents, cadascuna en un dia:

  • Reconstitució d’una soca de bacteris (dia 1).
  • Banc de dilucions i filtració (dia 2).
  • Recompte de colònies (dia 3).
  1. Reconstitució d’una soca de bacteris.

img21

Sembrem el bacteri necessari per realitzar el control, i posem la placa a incubar durant un dia.

  1. Banc de dilucions i filtració.

img17

Per a dur a terme el control, necessitem diluir la mostra, ja que si no ens sortirien masses colònies de bacteris i ens resultaria impossible de contar.

Per això, realitzarem un banc de dilucions a partir d’una colònia de bacteris fins a obtenir una dilució 10-5.

D’aquest últim tub agafarem 400 mL repartits en 4 tubs (100mL a cadascú). Amb aquests 4 tubs realitzarem la sembra de bacteris als medis.

Dos tubs els utilitzarem pel medi a verificar, i els altres dos pel medi de comparació.

Filtrem els tubs sobre una membrana (o filtre), i aquest filtre el col·locarem a sobre del medi nutritiu. Així ens assegurem que tots els bacteris presents en el tub, creixeran sobre la membrana.

Posem les plaques a incubar durant un dia.

3- Recompte de colònies.

img23

Agafem les plaques de l’estufa i contem el nombre de colònies que han sortit a cada placa. Amb això podrem comparar el medi a verificar amb el de comparació. Finalment amb una fòrmula matemàtica podrem veure si els valors obtinguts són els correctes o no.

img27

Aquesta tècnica pot semblar poc important, però pot ser clau. Ja que si no es comprova la qualitat del medi i els resultats obtinguts en els anàlisis no són els correctes, s’hauran de repetir tots.

A les pràctiques de microbiologia del Cicle de Química Ambiental, no es realitzen controls de medi com a tals, però es preparen medis nutritius, es realitzen sembres de bacteris i filtracions amb membrana. Per això a mi les pràctiques m’han resultat molt útils i interessants, ja que he pogut veure una aplicació laboral de les pràctiques que es fan a l’institut. També he pogut obtenir molta més pràctica, cosa que m’ha servit per millorar i aprendre nous mètodes.